• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انشا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانشاء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

انشا (اصول)، ابراز اعتبار، یا ایجاد معنا به وسیله لفظ در عالم اعتبار
انشاء (فقه)، ایجاد یا ابراز معنا، مقابل اخبار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار