• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ادراک (منطق)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: ادراک (مقالات مرتبط).
مقالات مشابه: ادراک (علوم دیگر).


ادراک‌، در منطق عبارت است از مطلق علم و آگاهی.ادراک‌، در منطق عبارت است اندر یافتن و علم و آگاهی یافتن، مطلق علم و آگاهی خواه تصور خواه تصدیق، خواه حسّی خواه عقلی، خواه حصولی خواه‌ حضوری.
«هر علمی و ادراکی که باشد چون آن را اعتبار کنند از دو حال خالی نباشد: یا مجرّد یابند از حکم چه به اثبات و چه به نفی، و آن را تصور خوانند، یا مقارن حکم یابند به اثبات یا نفی و آن را تصدیق خوانند».
«چون نفس به یکی از حواس ظاهر ادراک محسوسی کند، صورتی مساوی آن محسوس در خیال او مرتسم شود، تا بعد از غیبت آن محسوس، به هروقت که خواهد به ادراک آن صورت معاودت تواند کرد در باطن خود».
«و هرادراکی معدّ باشد نفس را در حصول ادراکی دیگر. و به آن سبب ادراک دوم بر او آسان‌تر از ادراک اول بود.».


۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۳.    
۲. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۳۷۵.    
۳. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۳۷۶.    خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۹.    


رده‌های این صفحه : ادراکات | اصطلاحات منطقی
جعبه ابزار