• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آل طباطبا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل طباطبا خاندان شیعیِ امامی و زیدی که در طول ۱۳ سده (از سدۀ ۲ تا ۱۴ ق/۸ تا ۲۰ م) در حجاز، عراق، یمن، هند، مصر، شام و ایران می‌زیستند.

آل طباطبا (خاندان)، خاندان شیعیِ امامی و زیدی
آل طباطبای ایران، خاندان شیعیِ امامی و زیدی در ایران
آل طباطبای عراق، خاندان شیعیِ امامی و زیدی در عراق
آل طباطبای مصر، خاندان شیعیِ امامی و زیدی در مصر
آل طباطبای یمن، خاندان شیعیِ امامی و زیدی در یمن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار