• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
529 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
1
... r؛ شکل دوم: E - N - M؛ شکل سوم: E - P- II. ... ) همه افراد حد اصغر (E) را دربر گیرد نمونه‌ای ... مثبت (N به هر E تعلق بگیرد.) می‌توان ... )، آنگاه M به هیچ E تعلق نخواهد گرفت؛ ولی ... و P به برخی E تعلق نگیرد. نمونه حدهایی ... صادق باشد. (P به برخی E تعلق می‌گیرد.) اقتران ...
2
... فارسی یزدی گاهی به صورت e (کسره) در می‌آید. ... ، مانند o gap-e (آن حرف). -e گاهی فقط نشانۀ معرفه ... استمراری افعال مضارع i/e پیش از مادۀ فعلی اضافه ... فعل متعدی، ضمایر مفعولی متصل -e (اول شخص مفرد)، -i ( ... شکفته می‌شود)، mart e mda/mart e šda (شکسته شده است ...
3
... نُه واکه بسیط a, aª, e, e¦, o, u, i, Ï, Îوجود ... واکه پیشین و نیم‌افراشته e ... فرایند تخفیف واکه پیشین ... واکه پیشین و نیم‌افراشته e ... نوع دیگری از فرایند ... گویشهای خراسانی، تکواژهای -e و -r (e) است مانند keta¦be ... دیگری از ضمایر (o¦m، e¦t، -e¦s§، -ma¦، -tu ...
4
... نمونه تبدیل واکه‌ای، تبدیل /e/ به /a/ هنگام افزایش ... سبیلو، اخمو. 2. پسوند -e برای نشان دادن صمیمیت، معرفگی ... ، ۱۹۹۸. (244) Aubin، E، La Perse d’aujourd’hui ... تهران، ۱۳۲۹ش. (262) Orsolle، E، Le Caucase et la Perse ... ، ۱۳۵۵ش. (600) Brown، E G، A Literary History of ...
5
... Iran، vol III) ۲ (، ed E Yarshater، Cambridge، ۱۹۸۳. (68) ... ، vol XXIV. (94) Herzfeld E، Arabische Inschriften aus Iran und ... ، vol VIII. (95) Herzfeld E، Postsasanidische Inschriften، ibid، ۱۹۳۲، vol ... spätssasanidische Inschrift in Naqš-e Rostam، Akten des VII ...
6
... X Les Noms des m E taux et des couleurs en ... re n، M E moire، Soci E t E de linguistique de Paris ... GAS. (26) Hanouz، S، Tissine e a ta seguemte ou - meslaille ... I re vu par les E crivains arabes n، Actes ... Ier Congr E s des E tudes culturelles m E diterran E ennes d ...
7
... St Petersburg 1905. (113) E Diez، Churasanische Baudenkmجler، Berlin 1918 ... de l'Asie Centrale XIV e -XV e siهcle، Paris 1981. ... Subtelny، Leiden 1992. (129) E Bretschneider، " Chinese intercourse with the ... Symposium، ed. (143) E Pernicka and GA Wagner، Basel ...
8
... اعتقاد» و «محمود» به صورت / /e:teqâd و ma:mud ... â. نمونه تبدیل واکه‌ای، تبدیل /e/ به /a/ هنگام افزایش ضمیر ... شدن تقابل آوایی /a/ و /e/ در کلمات refiq (رفیق)، š ... گفتاری به‌صورت-am، -i، -e، -im، -in، -an تغییر ... ، سبیلو، اخمو. 2. پسوند -e برای نشان دادن صمیمیت، معرفگی ...
9
... (18) Godard Y, X Notes E pigraphiques n , Ars Islamica, New ... (21) Sauvaget, J, X Notes E pigraphiques sur quelques monuments persans ... X Observations sur quelques mosqu E es seljoukides n , Annales de ... l'Institut d' E tudes orientales, 1938, vol IV ...
10
... » (ماضی مطلق) hasani pas-e/en vindina به گفتۀ رضایتی ... «خندانیدن» xur-ân-əst-e. فعل مجهول با ستاک حال ... «خوردن» har-d-e، «خورده شدن» har-ist-e. گذشتۀ استمراری شرطی ... حال فعل، نشانۀ شرطی -e و شناسه‌های فعلی نوع ... رفتم» kâ (r) -b-im-še. ... فهرست منابع ... (1) آساطوریان، ...
529 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار