• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
56 نتيجه يافت شد  (0.13 ثانیه)
1
... جعلی متعدی (مانند abāg-ēn-/abāg-ēn-īd- همراهی کردن ... تاریخی، تهران، ۱۳۵۳ش، س ۹، شم‌ ۶. (9) دریایی، تورج، کتیبه شاهپور ... ، vols IX-X. (43) De Blois F، Middle-Persian Funerary Inscriptions from ... Museum، ۱۹۸۷. (99) Lazard G، La Formation de la langue persane، Paris ...
2
... ص 149 به بعد. (9) عبدالله بن علی سراج ... origines du lexique technique de la mystique musulmane, ... milieu basrien et al formation de G § a ¦ h ¤ iz;. ... , Concordance et Indices de la tradition musulmane, sv ... Wien, v (1854) , 73 f ... پانویس ...
3
... ‌ محمد رضوان‌، بیروت‌، 1398ق‌/1978م‌. (9) بیذق‌، علی‌، اخبار المهدی‌ ابن ... moire، Soci E t E de linguistique de Paris، 1895، vol IX ... 2. (24) Garc U a G F mez، E، Todo Ben Quzm ... Manuscrit arabo-berb I re de Zouagha n، Actes du XIVe ...
4
... بزرگ اسلامی، تهران، 1382ش. (9De l’Anatomie» , Oeuvres complètes ... of Dissection «, Sudhoffs Archive für Geschichte der Medizin und ... vol VI. (30) Sarton, G, Introduction to the History of ... (1). (32) Wilson, L G,» Aristotle: Anathomy and Physiology «, Dictionary ...
5
... dans la r E daction de l' Ummu'l-Kit ? b ... , 1936; 9) Lazard, G., La Langue des plus anciens monuments de la prose ... persane, Paris, 1963; 10) Tijdens, E. F., X ...
6
... طبری، تاریخ الرسل والملوک، قاهره. (9) حسن بن عبدالله عسکری، دیوان ... مجله المجمع العلمی العربی، ج 9 (1929)، ص 705ـ722. (16) حسین ... `Abba  sidi, Palermo 1935, 9-124;. (21) F Gabrieli, Appunti su BiB ... bas ¤ rien et la formation de G § a  h ¤ iz , Paris 1953 ...
7
... ) است. 4. دوساسی (de Sacy، 1758 1838). وی الگوی ... بود، منتشر کرد. 9. دوگا (Dugat. G، 1824 1894). ... ص). 5. سیبولد (Seybold G. f، 1859 1921). کتاب واجبات ... ابوحنیفه تحقیق کرده است. 9. ماکس هورتن (M. Horten ... مذهب حنبلی ) بود. 9. دوریز (Devries). آثار او ...
8
... ، 1978 .Patzig، G.، «Theologie und Ontologie ... Oxford، 1952 .Brentano، F.، Aristoteles und seine ... لیپرت، لایپزیگ، ۱۹۰۳م. (9) .Aristotle، Analytica posteriora ( ... De Anima (13) .Aristotle، De Caelo (14) .Aristotle، De generatione animalium (15) .Aristotle، De ...
9
... ârih, ed FÇ Derin and V Çabuk, Istanbul, 1985. (9) Dâni ... Kemal’in hususî mektuplari, ed F A Tansel, Ankara, 1973. (17 ... ) Գem’dânî-zâde, S, Mür’i’t ... ) Zambaur, E, Manuel de généalogie et de chronologie, Hanovre, 1927. ... پانویس ...
10
... تاریم (از اواسط سدۀ 9 تا اواسط سدۀ 13م) ... همیشه بی‌تکیه است، 9. قرار گرفتن فعل در ... b, t, d, ç (č) , c (IJ) , k, g, f, v, s, z, ԫ (š) , j (ž) , m ... dan «از اتاق»، ev-ler-de «در خانه‌ها»، baԫ- ... Lanham، ۱۹۷۲. (9) Britannica، ۱۹۹۴. (10) Campbell، G L، Compendium of ...
56 نتيجه يافت شد  (0.13 ثانیه)
جعبه ابزار