• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

واجب‌ الوجود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور از وجوب در اصطلاح «واجب الوجود»، ضرورت ثبوت وجود است.


۱ - بررسی واجب الوجود در منطق

[ویرایش]

توضیح این که در علم منطق بیان شده است؛ هر قضیه‌ای متشکل از موضوع، محمول و نسبت است. مثلا وقتی می‌گوییم حسن ایستاده است؛ «حسن» موضوع و «ایستاده» محمول است؛ اما نسبت، همان اتحاد موضوع (حسن) و محمول (ایستاده) است؛ به تعبیر دیگر ثبوت محمول (ایستاده بودن) برای موضوع (حسن) است.

۲ - انواع نسبت از دیدگاه منطقیون

[ویرایش]

نسبت از نظر منطقیون به گونه‌های مختلف است: یکی از حالت‌های آن وجوب است. وجوب یعنی محمول برای ذات موضوع به صورت حتمی و ضروری ثابت است به گونه‌ای که سلب آن امتناع دارد. به بیان دیگر، محمول و موضوع به گونه‌ای اتحاد دارند و به هم پیوسته‌اند که جدایی آن دو امکان ندارد. فیلسوفان با استفاده از این اصطلاح می‌گویند اگر مفهومی را موضوع قرار دهیم و وجود را محمول، پس اگر رابطه و نسبت آن دو به صورت ضرورت و حتمی باشد آن موضوع واجب الوجود خواهد بود؛ یعنی جدایی بین آن مفهوم و وجود امکان ندارد.
[۱] حیدری، سید رائد، المقرر فی توضیح منطق المظفر، ج۲، ص۱۴، منشورات ذوی القربی، قم، ۱۴۲۲ ق.
[۲] حیدری، سید رائد، المقرر فی توضیح منطق المظفر، ج۲، ص۶۲.
[۳] طباطبائی، سید محمد حسین، بدایة الحکمة، ص۵۵، مؤسسه نشر اسلامی، قم.۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حیدری، سید رائد، المقرر فی توضیح منطق المظفر، ج۲، ص۱۴، منشورات ذوی القربی، قم، ۱۴۲۲ ق.
۲. حیدری، سید رائد، المقرر فی توضیح منطق المظفر، ج۲، ص۶۲.
۳. طباطبائی، سید محمد حسین، بدایة الحکمة، ص۵۵، مؤسسه نشر اسلامی، قم.


۴ - منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست، برگرفته از مقاله «واجب الوجود».    جعبه ابزار