• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نذر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنذر ممکن است در موارد ذیل به کار برود:

نذر (مفردات‌قرآن)، از واژگان قرآن کریم به معنای چیز غیر واجب را بر خویش واجب کردن
نذر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن)، از واژگان قرآن کریم به معنای دانستن و حذر كردن
نذر - به ضم نون (مفردات‌قرآن)، از واژگان قرآن کریم به معنای انذار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار