• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین قاموس قرآن (جلد ۷)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.


در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد هفتم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "ن" تا پایان حرف "ه" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - ن
۲ - ه
۳ - و

۱ - ن

[ویرایش]
نون‌ (مفردات‌قرآن)[۱]    
ن (مفردات‌قرآن)[۲]    
نأی (مفردات‌قرآن)[۳]    
نبأ (مفردات‌قرآن)[۴]    
نبی (مفردات‌قرآن) [۵]    
نبت (مفردات‌قرآن)[۶]    
نبذ (مفردات‌قرآن)[۷]    
نبز (مفردات‌قرآن)[۸]    
نبط (مفردات‌قرآن)[۹]    
نبع (مفردات‌قرآن)[۱۰]    
نتق (مفردات‌قرآن)[۱۱]    
نثر (مفردات‌قرآن)[۱۲]    
نجد (مفردات‌قرآن)[۱۳]    
نجس (مفردات‌قرآن)[۱۴]    
انجیل (مفردات‌قرآن)[۱۵]    
نجم (مفردات‌قرآن)[۱۶]    
نجو (مفردات‌قرآن)[۱۷]    
نجوی (مفردات‌قرآن)[۱۸]    
نحب (مفردات‌قرآن)[۱۹]    
نحت (مفردات‌قرآن)[۲۰]    
نحر (مفردات‌قرآن)[۲۱]    
نحس (مفردات‌قرآن)[۲۲]    
نحاس (مفردات‌قرآن)[۲۳]    
نحل (مفردات‌قرآن)[۲۴]    
نحله (مفردات‌قرآن)[۲۵]    
نحن (مفردات‌قرآن)[۲۶]    
نخر (مفردات‌قرآن)[۲۷]    
نخل (مفردات‌قرآن)[۲۸]    
ند (مفردات‌قرآن)[۲۹]    
ندم (مفردات‌قرآن)[۳۰]    
نداء (مفردات‌قرآن)[۳۱]    
ندو (مفردات‌قرآن)[۳۲]    
ندی (مفردات‌قرآن)[۳۳]    
نذر (مفردات‌قرآن)[۳۴]    
نذر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن)[۳۵]    
نذر - به ضم نون (مفردات‌قرآن)[۳۶]    
منذر (مفردات‌قرآن)[۳۷]    
نذیر (مفردات‌قرآن)[۳۸]    
نزع (مفردات‌قرآن)[۳۹]    
نزغ (مفردات‌قرآن)[۴۰]    
نزف (مفردات‌قرآن)[۴۱]    
نزول (مفردات‌قرآن)[۴۲]    
نزل (مفردات‌قرآن)[۴۳]    
منزل (مفردات‌قرآن)[۴۴]    
تنزل (مفردات‌قرآن)[۴۵]    
تنزیل (مفردات‌قرآن)[۴۶]    
نسأ (مفردات‌قرآن)[۴۷]    
نسب (مفردات‌قرآن)[۴۸]    
نسخ (مفردات‌قرآن)[۴۹]    
نسف (مفردات‌قرآن)[۵۰]    
نسک (مفردات‌قرآن)[۵۱]    
منسک (مفردات‌قرآن)[۵۲]    
نسل (مفردات‌قرآن)[۵۳]    
نساء (مفردات‌قرآن)[۵۴]    
نسی (مفردات‌قرآن)[۵۵]    
نشأ (مفردات‌قرآن)[۵۶]    
نشأة (مفردات‌قرآن)[۵۷]    
ناشته (مفردات‌قرآن)[۵۸]    
نشر (مفردات‌قرآن)[۵۹]    
نشور (مفردات‌قرآن)[۶۰]    
نشز (مفردات‌قرآن)[۶۱]    
نشوز (مفردات‌قرآن)[۶۲]    
نشط (مفردات‌قرآن)[۶۳]    
نصب (مفردات‌قرآن)[۶۴]    
نصیب (مفردات‌قرآن)[۶۵]    
ناصب (مفردات‌قرآن)[۶۶]    
انصاب (مفردات‌قرآن)[۶۷]    
نصت (مفردات‌قرآن)[۶۸]    
نصح (مفردات‌قرآن)[۶۹]    

۲ - ه

[ویرایش]
هاء (مفردات‌قرآن)[۷۰]    
ها (مفردات‌قرآن)[۷۱]    
هاؤم (مفردات‌قرآن)[۷۲]    
هاتوا (مفردات‌قرآن)[۷۳]    
هاتین (مفردات‌قرآن)[۷۴]    
هذان (مفردات‌قرآن)[۷۵]    
هکذا (مفردات‌قرآن)[۷۶]    
هاهنا (مفردات‌قرآن)[۷۷]    
هبط (مفردات‌قرآن)[۷۸]    
هباء (مفردات‌قرآن)[۷۹]    
هجد (مفردات‌قرآن)[۸۰]    
هجر (مفردات‌قرآن)[۸۱]    
هجر - به ضم هاء (مفردات‌قرآن)[۸۲]    
مهاجرت (مفردات‌قرآن)[۸۳]    
هجع (مفردات‌قرآن)[۸۴]    
هد (مفردات‌قرآن)[۸۵]    
هدم (مفردات‌قرآن)[۸۶]    
هدهد (مفردات‌قرآن)[۸۷]    
هدی (مفردات‌قرآن)[۸۸]    
هدی - به سکون دال (مفردات‌قرآن)[۸۹]    
اهتداء (مفردات‌قرآن)[۹۰]    
هدیه (مفردات‌قرآن)[۹۱]    
هرب (مفردات‌قرآن)[۹۲]    
هاروت (مفردات‌قرآن)[۹۳]    
هرع (مفردات‌قرآن)[۹۴]    
هارون (مفردات‌قرآن)[۹۵]    
هزء (مفردات‌قرآن)[۹۶]    
هز (مفردات‌قرآن)[۹۷]    
اهتزاز (مفردات‌قرآن)[۹۸]    
هزل (مفردات‌قرآن)[۹۹]    
هزم (مفردات‌قرآن)[۱۰۰]    
هش (مفردات‌قرآن)[۱۰۱]    
هشم (مفردات‌قرآن)[۱۰۲]    
هضم (مفردات‌قرآن)[۱۰۳]    
هطع (مفردات‌قرآن)[۱۰۴]    
هل (مفردات‌قرآن)[۱۰۵]    
هلع (مفردات‌قرآن)[۱۰۶]    
هلع (مفردات‌قرآن)[۱۰۷]    
هلک (مفردات‌قرآن)[۱۰۸]    
تهلکه (مفردات‌قرآن)[۱۰۹]    
مهلک (مفردات‌قرآن)[۱۱۰]    
هلل (مفردات‌قرآن)[۱۱۱]    
هلال (مفردات‌قرآن)[۱۱۲]    
هلم (مفردات‌قرآن)[۱۱۳]    
همد (مفردات‌قرآن)[۱۱۴]    
همر (مفردات‌قرآن)[۱۱۵]    
همز (مفردات‌قرآن)[۱۱۶]    
همس (مفردات‌قرآن)[۱۱۷]    
هم (مفردات‌قرآن)[۱۱۸]    
هامان (مفردات‌قرآن)[۱۱۹]    
همن (مفردات‌قرآن)[۱۲۰]    
هنالک (مفردات‌قرآن)[۱۲۱]    
هنأ (مفردات‌قرآن)[۱۲۲]    
هود - به فتح هاء (مفردات‌قرآن)[۱۲۳]    
هود - به ضم هاء (مفردات‌قرآن)[۱۲۴]    
حضرت هود (مفردات‌قرآن)[۱۲۵]    
هور (مفردات‌قرآن)[۱۲۶]    
هون - به فتح هاء (مفردات‌قرآن)[۱۲۷]    
هون - به ضم هاء (مفردات‌قرآن)[۱۲۸]    
هوی (مفردات‌قرآن)[۱۲۹]    
هاویة (مفردات‌قرآن)[۱۳۰]    
هیئ (مفردات‌قرآن)[۱۳۱]    
هیت (مفردات‌قرآن)[۱۳۲]    
هیئ (مفردات‌قرآن)[۱۳۳]    
هیت (مفردات‌قرآن)[۱۳۴]    
هیج (مفردات‌قرآن)[۱۳۵]    
هیل (مفردات‌قرآن)[۱۳۶]    
هیم (مفردات‌قرآن)[۱۳۷]    
هیه (مفردات‌قرآن)[۱۳۸]    
هیهات (مفردات‌قرآن)[۱۳۹]    

۳ - و

[ویرایش]
واو (مفردات‌قرآن)[۱۴۰]    
وأد (مفردات‌قرآن)[۱۴۱]    
وئل (مفردات‌قرآن)[۱۴۲]    
وبر (مفردات‌قرآن)[۱۴۳]    
وبق (مفردات‌قرآن)[۱۴۴]    
وبل (مفردات‌قرآن)[۱۴۵]    
وابل (مفردات‌قرآن)[۱۴۶]    
وبال (مفردات‌قرآن)[۱۴۷]    
وبیل (مفردات‌قرآن)[۱۴۸]    
وتد (مفردات‌قرآن)[۱۴۹]    
وتر (مفردات‌قرآن)[۱۵۰]    
وتین (مفردات‌قرآن)[۱۵۱]    
وثق (مفردات‌قرآن)[۱۵۲]    
وثن (مفردات‌قرآن)[۱۵۳]    
وجب (مفردات‌قرآن)[۱۵۴]    
وجد (مفردات‌قرآن)[۱۵۵]    
وجس (مفردات‌قرآن)[۱۵۶]    
وجف (مفردات‌قرآن)[۱۵۷]    
وجل (مفردات‌قرآن)[۱۵۸]    
وحد (مفردات‌قرآن)[۱۵۹]    
وحش (مفردات‌قرآن)[۱۶۰]    
وحی (مفردات‌قرآن)[۱۶۱]    
وحی انبیاء (مفردات‌قرآن)[۱۶۲]    
ودد (مفردات‌قرآن)[۱۶۳]    
بت ود (مفردات‌قرآن)[۱۶۴]    
ودود (مفردات‌قرآن)[۱۶۵]    
ودع (مفردات‌قرآن)[۱۶۶]    
ودق (مفردات‌قرآن)[۱۶۷]    
وادی (مفردات‌قرآن)[۱۶۸]    


جعبه ابزار