• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین قاموس قرآن (جلد ۶)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.


در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد ششم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "قاف" تا پایان حرف "میم" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - ق

۱ - ق

[ویرایش]

قریه (مفردات‌قرآن)[۱]    
قسورة (مفردات‌قرآن)[۲]    
قسّیس (مفردات‌قرآن)[۳]    
قسط (مفردات‌قرآن)[۴]    
(مفردات‌قرآن)    [۶]    
قسم - به فتح قاف و سکون سین (مفردات‌قرآن)[۷]    
قسم - به فتح قاف و سین (مفردات‌قرآن)[۸]    
قسو (مفردات‌قرآن)[۹]    
قشعر (مفردات‌قرآن)[۱۰]    
قصد (مفردات‌قرآن)[۱۱]    
قصر (مفردات‌قرآن)[۱۲]    
قصص (مفردات‌قرآن)[۱۳]    
قصاص (مفردات‌قرآن)[۱۴]    
قصف (مفردات‌قرآن)[۱۵]    
قصم (مفردات‌قرآن)[۱۶]    
قصو (مفردات‌قرآن)[۱۷]    
قضب (مفردات‌قرآن)[۱۸]    
قض (مفردات‌قرآن)[۱۹]    
قضاء (مفردات‌قرآن)[۲۰]    
قطر - به ضمّ قاف (مفردات‌قرآن)[۲۱]    
قطر - به کسر قاف (مفردات‌قرآن)[۲۲]    
قطران (مفردات‌قرآن)[۲۳]    
قنطار (مفردات‌قرآن)[۲۴]    
قطّ (مفردات‌قرآن)[۲۵]    
قطع - به فتح قاف (مفردات‌قرآن)[۲۶]    
قطع - به کسر قاف (مفردات‌قرآن)[۲۷]    
قطف (مفردات‌قرآن)[۲۸]    
قطمیر (مفردات‌قرآن)[۲۹]    
قعود (مفردات‌قرآن)[۳۰]    
قعر (مفردات‌قرآن)[۳۱]    
قفل (مفردات‌قرآن)[۳۲]    
قفو (مفردات‌قرآن)[۳۳]    
قلب (مفردات‌قرآن)[۳۴]    


جعبه ابزار