• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین قاموس قرآن (جلد ۴)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.


در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد چهارم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "شین" تا پایان حرف "عین" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.


۱ - شین

[ویرایش]

شئم (مفردات‌قرآن) [۱]    
شأن (مفردات‌قرآن) [۲]    
شبه (مفردات‌قرآن) [۳]    
شتت (مفردات‌قرآن) [۴]    
شتاء (مفردات‌قرآن) [۵]    
شحّ (مفردات‌قرآن) [۶]    
شحیح (مفردات‌قرآن) [۷]    
شحم (مفردات‌قرآن) [۸]    
شحن (مفردات‌قرآن) [۹]    
شخص (مفردات‌قرآن) [۱۰]    
شدید (مفردات‌قرآن) [۱۱]    
اشدّ (مفردات‌قرآن) [۱۲]    
شرب (مفردات‌قرآن) [۱۳]    
شراب (مفردات‌قرآن) [۱۴]    
مشرب (مفردات‌قرآن) [۱۵]    
شرح (مفردات‌قرآن) [۱۶]    
شرد (مفردات‌قرآن) [۱۷]    
شرذمه (مفردات‌قرآن) [۱۸]    
شریر (مفردات‌قرآن) [۱۹]    
شرط (مفردات‌قرآن) [۲۰]    
شرع (مفردات‌قرآن) [۲۱]    
شرق (مفردات‌قرآن) [۲۲]    
شرک (مفردات‌قرآن) [۲۳]    
شری (مفردات‌قرآن) [۲۴]    
شاطی‌ء (مفردات‌قرآن) [۲۵]    
شطا (مفردات‌قرآن) [۲۶]    
شطر (مفردات‌قرآن) [۲۷]    
شطط (مفردات‌قرآن) [۲۸]    
شیطان (مفردات‌قرآن) [۲۹]    
شعب (مفردات‌قرآن) [۳۰]    
شعیب (مفردات‌قرآن) [۳۱]    
شعر - به فتح شین (مفردات‌قرآن) [۳۲]    
شعر - به کسر شین (مفردات‌قرآن) [۳۳]    
شعیب (مفردات‌قرآن) [۳۴]    
شعائر (مفردات‌قرآن) [۳۵]    
شعری (مفردات‌قرآن) [۳۶]    
شعل (مفردات‌قرآن) [۳۷]    
شغف (مفردات‌قرآن) [۳۸]    
شغل (مفردات‌قرآن) [۳۹]    
شفع (مفردات‌قرآن) [۴۰]    
شفق (مفردات‌قرآن) [۴۱]    
شفه (مفردات‌قرآن) [۴۲]    
شفاء (مفردات‌قرآن) [۴۳]    
شفا - به فتح شین (مفردات‌قرآن) [۴۴]    
شقق (مفردات‌قرآن) [۴۵]    
شقه (مفردات‌قرآن) [۴۶]    
شقاق (مفردات‌قرآن) [۴۷]    
شقو (مفردات‌قرآن) [۴۸]    
شکر (مفردات‌قرآن) [۴۹]    
شکس (مفردات‌قرآن) [۵۰]    
شک (مفردات‌قرآن) [۵۱]    
شکو (مفردات‌قرآن) [۵۲]    
شمت (مفردات‌قرآن) [۵۳]    
شمخ (مفردات‌قرآن) [۵۴]    
شمس‌ (مفردات‌قرآن) [۵۵]    
شمال - به کسر شین (مفردات‌قرآن)، [۵۶]    
شمول (مفردات‌قرآن) [۵۷]    
شکل (مفردات‌قرآن) [۵۸]    
شنا (مفردات‌قرآن) [۵۹]    
شانئ (مفردات‌قرآن) [۶۰]    
شهاب (مفردات‌قرآن) [۶۱]    
شهد (مفردات‌قرآن) [۶۲]    
شهید (مفردات‌قرآن) [۶۳]    
مشهد (مفردات‌قرآن) [۶۴]    
شهادت (مفردات‌قرآن) [۶۵]    
شهر (مفردات‌قرآن) [۶۶]    
شهق (مفردات‌قرآن) [۶۷]    
شهوة (مفردات‌قرآن) [۶۸]    
شوب (مفردات‌قرآن) [۶۹]    
شور (مفردات‌قرآن) [۷۰]    
شوظ (مفردات‌قرآن) [۷۱]    
شوکة (مفردات‌قرآن) [۷۲]    
شوی (مفردات‌قرآن) [۷۳]    
شیء - مصدر (مفردات‌قرآن) [۷۴]    
شیء - اسم (مفردات‌قرآن) [۷۵]    
شیب (مفردات‌قرآن) [۷۶]    
شیخ (مفردات‌قرآن) [۷۷]    
شید (مفردات‌قرآن) [۷۸]    
شیع - به فتح شین (مفردات‌قرآن) [۷۹]    
شیعه (مفردات‌قرآن) [۸۰]    
شیع - به کسر شین (مفردات‌قرآن) [۸۱]    

۲ - صاد

[ویرایش]

ص (مفردات‌قرآن) [۸۲]    
صابئه (مفردات‌قرآن) [۸۳]    
صب (مفردات‌قرآن) [۸۴]    
صبح (مفردات‌قرآن) [۸۵]    
مصباح (مفردات‌قرآن) [۸۶]    
اصبح (مفردات‌قرآن) [۸۷]    
صبر (مفردات‌قرآن) [۸۸]    
مصابره (مفردات‌قرآن) [۸۹]    
صبّار (مفردات‌قرآن) [۹۰]    
اصبع (مفردات‌قرآن) [۹۱]    
صبغ (مفردات‌قرآن) [۹۲]    
صبو (مفردات‌قرآن) [۹۳]    
صاحب (مفردات‌قرآن) [۹۴]    
اصحاب (مفردات‌قرآن) [۹۵]    
صحاف (مفردات‌قرآن) [۹۶]    
صحف (مفردات‌قرآن) [۹۷]    
صاخه (مفردات‌قرآن) [۹۸]    
صخر (مفردات‌قرآن) [۹۹]    
صد (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    
صدید (مفردات‌قرآن) [۱۰۱]    
صدر (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]    
صدع (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    
صدف (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    
صدق (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    
صدقه (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    
صدقه - به فتح صاد و ضم دال (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    
صدیق - به کسر صاد و تشدید دال (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    
صدی (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    
صرح (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    
صرخ (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    
صر (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    
صرصر (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    
صراط (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    
صرع (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    
صرف‌ (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    
صرم (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    
صعد (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    
صعید (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    
صعر (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    
صعق (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    
صغر (مفردات‌قرآن) [۱۲۲]    
صغو (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    
صفح (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    
صفد (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    
صفره (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    
صفصف (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    
صف (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    
صفن (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    
صفو (مفردات‌قرآن) [۱۳۰]    
صک (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    
صلب (مفردات‌قرآن) [۱۳۲]    
صلح (مفردات‌قرآن) [۱۳۳]    
حضرت صالح (مفردات‌قرآن) [۱۳۴]    
صلد (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    
صلصال (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    
صلاة (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    
صلی (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    
صمت (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    
صمد (مفردات‌قرآن) [۱۴۰]    
صومعه (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    
صم (مفردات‌قرآن) [۱۴۲]    
صنع (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    
صنم (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    
صنو (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    
صهر - به کسر صاد (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    
صهر - به فتح صاد (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    
صوب (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    
اصابه (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    
مصیبت (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    
صواب (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    
صیّب (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    
صوت (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    
صور - به ضم صاد (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    
صور - به فتح صاد (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    
صورت (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    
صواع (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    
صوف (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    
صوم (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    
صیحه (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    
صید (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    
صیر (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    
صیص (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    
صیف (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    

۳ - ضاد

[ویرایش]

ضأن (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    
ضبح (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    
ضجع (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    
ضحک (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    
ضحی (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    
ضد (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    
ضرب (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    
ضر - به فتح ضاد (مفردات‌قرآن) [۱۷۲]    
اصغاء (مفردات‌قرآن) [۱۷۳]    
ضرع (مفردات‌قرآن) [۱۷۴]    
ضرّ - به ضم ضاد (مفردات‌قرآن) [۱۷۵]    
اضطرار (مفردات‌قرآن) [۱۷۶]    
ضرّاء (مفردات‌قرآن) [۱۷۷]    
ضریع (مفردات‌قرآن) [۱۷۸]    
ضعف (مفردات‌قرآن) [۱۷۹]    
ضغث (مفردات‌قرآن) [۱۸۰]    
ضفدع (مفردات‌قرآن) [۱۸۱]    
ظلل (مفردات‌قرآن) [۱۸۲]    
ضامر (مفردات‌قرآن) [۱۸۳]    
استضعاف (مفردات‌قرآن) [۱۸۴]    
مستضعفین (مفردات‌قرآن) [۱۸۵]    
ضمّ (مفردات‌قرآن) [۱۸۶]    
ضها (مفردات‌قرآن) [۱۸۷]    
ضنین (مفردات‌قرآن) [۱۸۸]    
ضوء (مفردات‌قرآن) [۱۸۹]    
ضیر (مفردات‌قرآن) [۱۹۰]    
ضیزی (مفردات‌قرآن) [۱۹۱]    
ضیع (مفردات‌قرآن) [۱۹۲]    
ضیف (مفردات‌قرآن) [۱۹۳]    

۴ - طاء

[ویرایش]
طبع (مفردات‌قرآن) [۱۹۴]    
طبق (مفردات‌قرآن) [۱۹۵]    
طحو (مفردات‌قرآن) [۱۹۶]    
طرح (مفردات‌قرآن) [۱۹۷]    
طرد (مفردات‌قرآن) [۱۹۸]    
طرف - به سکون راء (مفردات‌قرآن) [۱۹۹]    
طرف - به فتح راء (مفردات‌قرآن) [۲۰۰]    
طرق (مفردات‌قرآن) [۲۰۱]    
طریق (مفردات‌قرآن) [۲۰۲]    
طریقه (مفردات‌قرآن) [۲۰۳]    
طارق (مفردات‌قرآن) [۲۰۴]    
طری (مفردات‌قرآن) [۲۰۵]    
طس (مفردات‌قرآن) [۲۰۶]    
طسم (مفردات‌قرآن) [۲۰۷]    
طعم (مفردات‌قرآن) [۲۰۸]    
طعن (مفردات‌قرآن) [۲۰۹]    
طغیان (مفردات‌قرآن) [۲۱۰]    
طاغوت (مفردات‌قرآن) [۲۱۱]    
طفئ (مفردات‌قرآن) [۲۱۲]    
طفف (مفردات‌قرآن) [۲۱۳]    
طفق (مفردات‌قرآن) [۲۱۴]    
طفل (مفردات‌قرآن) [۲۱۵]    
طلب (مفردات‌قرآن) [۲۱۶]    
طالوت‌ (مفردات‌قرآن) [۲۱۷]    
طلح (مفردات‌قرآن) [۲۱۸]    
طلع (مفردات‌قرآن) [۲۱۹]    
طلاق (مفردات‌قرآن) [۲۲۰]    
انطلاق‌ (مفردات‌قرآن) [۲۲۱]    
طلّ (مفردات‌قرآن) [۲۲۲]    
طمث (مفردات‌قرآن) [۲۲۳]    
طمس (مفردات‌قرآن) [۲۲۴]    
طمع (مفردات‌قرآن) [۲۲۵]    

جعبه ابزار