• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین قاموس قرآن (جلد ۳)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.


در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد سوم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "ذال" تا پایان حرف "سین" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.


۱ - حرف ذال

[ویرایش]

ذال (مفردات‌قرآن)[۱]    
ذا (مفردات‌قرآن)[۲]    
ذلک (مفردات‌قرآن)[۳]    
ذلکم (مفردات‌قرآن)[۴]    
ذئب (مفردات‌قرآن)[۵]    
ذأم (مفردات‌قرآن)[۶]    
ذباب (مفردات‌قرآن)[۷]    ، پشه
ذبح (مفردات‌قرآن)[۸]    ؛ ذبح
ذبذب (مفردات‌قرآن)[۹]    
ذخر (مفردات‌قرآن)[۱۰]    
ذرء (مفردات‌قرآن)[۱۱]    
ذریة (مفردات‌قرآن)[۱۲]    
ذر (مفردات‌قرآن)[۱۳]    
ذرع (مفردات‌قرآن)[۱۴]    ؛ ذراع
ذرو (مفردات‌قرآن)[۱۵]    
ذعن (مفردات‌قرآن)[۱۶]    
ذقن (مفردات‌قرآن)[۱۷]    ؛ چانه
ذکر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن)[۱۸]    ؛ ذکر
ذکر - به فتح ذال و کاف (مفردات‌قرآن)[۱۹]    
ذکو (مفردات‌قرآن)[۲۰]    ؛ تذکیه
ذلل (مفردات‌قرآن)[۲۱]    ؛ ذلّت
ذم (مفردات‌قرآن)[۲۲]    
ذمة (مفردات‌قرآن)[۲۳]    ؛ ذمه
ذنب (مفردات‌قرآن)[۲۴]    ؛ گناه
ذنوب (مفردات‌قرآن)[۲۵]    
ذهاب (مفردات‌قرآن)[۲۶]    
ذهب (مفردات‌قرآن)[۲۷]    ؛ طلا
ذهول (مفردات‌قرآن)[۲۸]    
ذو (مفردات‌قرآن)[۲۹]    
ذات (مفردات‌قرآن)[۳۰]    
ذود (مفردات‌قرآن)[۳۱]    
ذوق (مفردات‌قرآن)[۳۲]    ؛ ذوق؛ چشیدن
ذیع (مفردات‌قرآن)[۳۳]    

۲ - حرف راء

[ویرایش]

راء (مفردات‌قرآن)[۳۴]    
رأس (مفردات‌قرآن)[۳۵]    ؛ سر (بخش فوقانی بدن)
رأفة (مفردات‌قرآن)[۳۶]    ؛ رافت
رئوف (مفردات‌قرآن)[۳۷]    
رأی (مفردات‌قرآن)[۳۸]    ؛ دیدن
رؤیا (مفردات‌قرآن)[۳۹]    ، رؤیا (فقه)
رب (مفردات‌قرآن)[۴۰]    
ربائب (مفردات‌قرآن)[۴۱]    ؛ ربیبه
ربما (مفردات‌قرآن)[۴۲]    
ربح (مفردات‌قرآن)[۴۳]    ؛ سود
ربص (مفردات‌قرآن)[۴۴]    
ربط (مفردات‌قرآن)[۴۵]    
ربع (مفردات‌قرآن)[۴۶]    ؛ ربع (علوم قرآنی)
ربو (مفردات‌قرآن)[۴۷]    
رتع (مفردات‌قرآن)[۴۸]    
رتق (مفردات‌قرآن)[۴۹]    ؛ رتق
رتل (مفردات‌قرآن)[۵۰]    ؛ ترتیل
رج (مفردات‌قرآن)[۵۱]    
رجز (مفردات‌قرآن)[۵۲]    
رجس (مفردات‌قرآن)[۵۳]    ؛ پلیدی
رجع (مفردات‌قرآن)[۵۴]    ؛ رجوع
رجف (مفردات‌قرآن)[۵۵]    ؛ رجفه، ارجاف، مرجفون
رجل - به فتح راء (مفردات‌قرآن)[۵۶]    
رجل - به کسر راء (مفردات‌قرآن)[۵۷]    ؛ پا
رجم (مفردات‌قرآن)[۵۸]    ؛ رجم
رجاء (مفردات‌قرآن)[۵۹]    ؛ رجاء
رجا (مفردات‌قرآن)[۶۰]    
رحب (مفردات‌قرآن)[۶۱]    
رحق (مفردات‌قرآن)[۶۲]    
رحل (مفردات‌قرآن)[۶۳]    
رحم (مفردات‌قرآن)[۶۴]    ؛ رحم
رحمة (مفردات‌قرآن)[۶۵]    ؛رحمت
رحمان (مفردات‌قرآن)[۶۶]    ؛ صفت رحمان
رحیم (مفردات‌قرآن)[۶۷]    
رخو (مفردات‌قرآن)[۶۸]    ؛ رخا
ردء (مفردات‌قرآن)[۶۹]    ؛ ردء
ردد (مفردات‌قرآن)[۷۰]    ؛ ارتداد
ردف (مفردات‌قرآن)[۷۱]    
ردم (مفردات‌قرآن)[۷۲]    
ردی (مفردات‌قرآن)[۷۳]    
رذل (مفردات‌قرآن)[۷۴]    
رزق (مفردات‌قرآن)[۷۵]    ؛ رزق
رسخ (مفردات‌قرآن)[۷۶]    
رس (مفردات‌قرآن)[۷۷]    ؛ اصحاب رس
رسل (مفردات‌قرآن)[۷۸]    
رسو (مفردات‌قرآن)[۷۹]    
رشد (مفردات‌قرآن)[۸۰]    ؛ رشد (فقه)
رصد (مفردات‌قرآن)[۸۱]    ؛ ارصاد
رصص (مفردات‌قرآن)[۸۲]    
رضع (مفردات‌قرآن)[۸۳]    ؛ مرضع
رضی (مفردات‌قرآن)[۸۴]    ؛ رضا (اخلاق)
رطب (مفردات‌قرآن)[۸۵]    ؛ رطب
رعب (مفردات‌قرآن)[۸۶]    ؛ رعب
رعد (مفردات‌قرآن)[۸۷]    
رعی (مفردات‌قرآن)[۸۸]    
رغب (مفردات‌قرآن)[۸۹]    ؛ رغبت
رغد (مفردات‌قرآن)[۹۰]    
رغم (مفردات‌قرآن)[۹۱]    
رفات (مفردات‌قرآن)[۹۲]    
رفث (مفردات‌قرآن)[۹۳]    ؛ رفث
رفد (مفردات‌قرآن)[۹۴]    
رفرف (مفردات‌قرآن)[۹۵]    
رفع (مفردات‌قرآن)[۹۶]    
رفق (مفردات‌قرآن)[۹۷]    ؛ رفیق
رقب (مفردات‌قرآن)[۹۸]    ؛ رقبه، رقیب و عتید
رقد (مفردات‌قرآن)[۹۹]    
رق (مفردات‌قرآن)[۱۰۰]    
رقم (مفردات‌قرآن)[۱۰۱]    
رقی (مفردات‌قرآن)[۱۰۲]    
رکب (مفردات‌قرآن)[۱۰۳]    
رکد (مفردات‌قرآن)[۱۰۴]    
رکز (مفردات‌قرآن)[۱۰۵]    
رکس (مفردات‌قرآن)[۱۰۶]    
رکض (مفردات‌قرآن)[۱۰۷]    
رکع (مفردات‌قرآن)[۱۰۸]    ؛ رکوع
رکم (مفردات‌قرآن)[۱۰۹]    
رکون (مفردات‌قرآن)[۱۱۰]    
رمح (مفردات‌قرآن)[۱۱۱]    
رمد (مفردات‌قرآن)[۱۱۲]    ؛ خاکستر
رمز (مفردات‌قرآن)[۱۱۳]    ؛ اشاره، رمز
رمضان (مفردات‌قرآن)[۱۱۴]    ؛ رمضان المبارک
رمیم (مفردات‌قرآن)[۱۱۵]    
رمان (مفردات‌قرآن)[۱۱۶]    ؛ انار
رمی (مفردات‌قرآن)[۱۱۷]    ، پرتاب
رهب (مفردات‌قرآن)[۱۱۸]    ؛ راهب، رهبه
رهط (مفردات‌قرآن)[۱۱۹]    ؛ رهط
رهق - به کسر هاء (مفردات‌قرآن)[۱۲۰]    
رهق - به فتح هاء (مفردات‌قرآن)[۱۲۱]    
رهن (مفردات‌قرآن)[۱۲۲]    ؛ رهن (علوم دیگر)
رهو (مفردات‌قرآن)[۱۲۳]    
روح - به فتح راء (مفردات‌قرآن)[۱۲۴]    
روح - به ضم راء (مفردات‌قرآن)[۱۲۵]    ؛ روح
رواح (مفردات‌قرآن)[۱۲۶]    
ریح (مفردات‌قرآن)[۱۲۷]    ؛ ریح
ریحان (مفردات‌قرآن)[۱۲۸]    ؛ ریحان
رود (مفردات‌قرآن)[۱۲۹]    ؛ اراده
روض (مفردات‌قرآن)[۱۳۰]    
روع (مفردات‌قرآن)[۱۳۱]    
روغ (مفردات‌قرآن)[۱۳۲]    ؛ حیله
روم (مفردات‌قرآن)[۱۳۳]    
ریب (مفردات‌قرآن)[۱۳۴]    ؛ شک، ریبه
ریش (مفردات‌قرآن)[۱۳۵]    
ریع (مفردات‌قرآن)[۱۳۶]    
رین (مفردات‌قرآن)[۱۳۷]    

۳ - حرف زاء

[ویرایش]

زاء (مفردات‌قرآن)[۱۳۸]    
زبد (مفردات‌قرآن)[۱۳۹]    
زبر - به ضم باء (مفردات‌قرآن)[۱۴۰]    
زبر - به فتح باء (مفردات‌قرآن)[۱۴۱]    
زبور (مفردات‌قرآن)[۱۴۲]    ؛ زبور (داوود)
زبن (مفردات‌قرآن)[۱۴۳]    
زجاجه (مفردات‌قرآن)[۱۴۴]    ؛ شیشه
زجر (مفردات‌قرآن)[۱۴۵]    
زجو (مفردات‌قرآن)[۱۴۶]    
زحزح (مفردات‌قرآن)[۱۴۷]    
زحف (مفردات‌قرآن)[۱۴۸]    ؛ زحف
زخرف (مفردات‌قرآن)[۱۴۹]    ؛ زینت، زخرف
زرب (مفردات‌قرآن)[۱۵۰]    
زرع (مفردات‌قرآن)[۱۵۱]    
زرق (مفردات‌قرآن)[۱۵۲]    
زری (مفردات‌قرآن)[۱۵۳]    
زعم (مفردات‌قرآن)[۱۵۴]    
زفر (مفردات‌قرآن)[۱۵۵]    
زف (مفردات‌قرآن)[۱۵۶]    
زقوم (مفردات‌قرآن)[۱۵۷]    ؛ زقوم
زکریا (مفردات‌قرآن)[۱۵۸]    ؛ حضرت زکریا
زکو (مفردات‌قرآن)[۱۵۹]    ؛ زکات
زکاة (مفردات‌قرآن)[۱۶۰]    ؛ زکات
زلزال (مفردات‌قرآن)[۱۶۱]    ؛ زلزله
زلف (مفردات‌قرآن)[۱۶۲]    
زلق (مفردات‌قرآن)[۱۶۳]    ؛ چشم‌زخم
زلل (مفردات‌قرآن)[۱۶۴]    
زلم (مفردات‌قرآن)[۱۶۵]    ؛ ازلام
زمر (مفردات‌قرآن)[۱۶۶]    
زمل (مفردات‌قرآن)[۱۶۷]    
زمهریر (مفردات‌قرآن)[۱۶۸]    
زنجبیل (مفردات‌قرآن)[۱۶۹]    ؛ زنجبیل
زنم (مفردات‌قرآن)[۱۷۰]    
زنا (مفردات‌قرآن)[۱۷۱]    ؛ زنا
زهد (مفردات‌قرآن)[۱۷۲]    ؛ زهد
زهر (مفردات‌قرآن)[۱۷۳]    
زهق (مفردات‌قرآن)[۱۷۴]    
زوج (مفردات‌قرآن)[۱۷۵]    ؛ زوجیت
زاد (مفردات‌قرآن)[۱۷۶]    
زور (مفردات‌قرآن)[۱۷۷]    
زوال (مفردات‌قرآن)[۱۷۸]    ؛ زوال
زیت (مفردات‌قرآن)[۱۷۹]    ؛ زیتون
زید (مفردات‌قرآن)[۱۸۰]    
زید - به فتح زاء (مفردات‌قرآن)[۱۸۱]    ؛ زید بن حارثه
زیغ (مفردات‌قرآن)[۱۸۲]    
زیل (مفردات‌قرآن)[۱۸۳]    
زینت (مفردات‌قرآن)[۱۸۴]    ؛ زینت، زیور

۴ - حرف سین

[ویرایش]

سین (مفردات‌القرآن)[۱۸۵]    
سؤال (مفردات‌قرآن)[۱۸۶]    
سأم (مفردات‌قرآن)[۱۸۷]    
سباء (مفردات‌قرآن)[۱۸۸]    ؛ قوم سبأ
سب (مفردات‌قرآن)[۱۸۹]    ؛ دشنام
سبب (مفردات‌قرآن)[۱۹۰]    
سبت (مفردات‌قرآن)[۱۹۱]    ؛ اصحاب سبت
سبح (مفردات‌قرآن)[۱۹۲]    
تسبیح (مفردات‌قرآن)[۱۹۳]    
سبط (مفردات‌قرآن)[۱۹۴]    ؛ اسباط
سبع (مفردات‌قرآن)[۱۹۵]    
سبع - به ضم باء (مفردات‌قرآن)[۱۹۶]    ؛ درنده
سبغ (مفردات‌قرآن)[۱۹۷]    
سبق (مفردات‌قرآن)[۱۹۸]    ؛ سابقات
سبیل (مفردات‌قرآن)[۱۹۹]    ؛ راه، سبیل الله، ابن سبیل
ستة (مفردات‌قرآن)[۲۰۰]    
ستر (مفردات‌قرآن)[۲۰۱]    
سجده (مفردات‌قرآن)[۲۰۲]    ؛ سجده
سجر (مفردات‌قرآن)[۲۰۳]    
سجل (مفردات‌قرآن)[۲۰۴]    
سجن (مفردات‌قرآن)[۲۰۵]    ؛ زندان
سجین (مفردات‌قرآن)[۲۰۶]    
سجو (مفردات‌قرآن)[۲۰۷]    
سحب (مفردات‌قرآن)[۲۰۸]    
سحاب (مفردات‌قرآن)[۲۰۹]    ؛ ابر
سحت (مفردات‌قرآن)[۲۱۰]    ؛ سحت
سحر - به کسر سین (مفردات‌قرآن)[۲۱۱]    ؛ جادو (سحر)
سحر - به فتح سین (مفردات‌قرآن)[۲۱۲]    ؛ سحر (صبح)
سحق (مفردات‌قرآن)[۲۱۳]    
إسحاق (مفردات‌قرآن)[۲۱۴]    ؛ اسحاق (مقالات مرتبط)
ساحل (مفردات‌قرآن)[۲۱۵]    ؛ ساحل
سخر (مفردات‌قرآن)[۲۱۶]    ، سخره
تسخیر (مفردات‌قرآن)[۲۱۷]    ؛ تسخیر
سخط (مفردات‌قرآن)[۲۱۸]    ؛ غضب
سد (مفردات‌قرآن)[۲۱۹]    
سدر (مفردات‌قرآن)[۲۲۰]    ؛ سدر، سدرة المنتهی
سدس (مفردات‌قرآن)[۲۲۱]    
سدی (مفردات‌قرآن)[۲۲۲]    
سرب (مفردات‌قرآن)[۲۲۳]    
سراب (مفردات‌قرآن)[۲۲۴]    
سربل (مفردات‌قرآن)[۲۲۵]    
سراج (مفردات‌قرآن)[۲۲۶]    ؛ چراغ
سرح (مفردات‌قرآن)[۲۲۷]    
سرد (مفردات‌قرآن)[۲۲۸]    
سرادق (مفردات‌قرآن)[۲۲۹]    ؛ خیمه
سر (مفردات‌قرآن)[۲۳۰]    ؛ سر (راز)
سرور (مفردات‌قرآن)[۲۳۱]    
سریر (مفردات‌قرآن)[۲۳۲]    
سراء (مفردات‌قرآن)[۲۳۳]    
سرع (مفردات‌قرآن)[۲۳۴]    ؛ سرعت
سرف (مفردات‌قرآن)[۲۳۵]    ؛ اسراف
سرق (مفردات‌قرآن)[۲۳۶]    
سرمد (مفردات‌قرآن)[۲۳۷]    ؛ سرمد
سری - به ضم سین (مفردات‌قرآن)[۲۳۸]    
سری - به فتح سین (مفردات‌قرآن)[۲۳۹]    
سطح (مفردات‌قرآن)[۲۴۰]    
سطر (مفردات‌قرآن)[۲۴۱]    ؛ سطر
سطو (مفردات‌قرآن)[۲۴۲]    
سعد (مفردات‌قرآن)[۲۴۳]    ؛ سعادت (مقالات مرتبط)
سعر (مفردات‌قرآن)[۲۴۴]    
سعی (مفردات‌قرآن)[۲۴۵]    ؛ سعی
سغب (مفردات‌قرآن)[۲۴۶]    
سفح (مفردات‌قرآن)[۲۴۷]    
سفر (مفردات‌قرآن)[۲۴۸]    
سفع (مفردات‌قرآن)[۲۴۹]    
سفک (مفردات‌قرآن)[۲۵۰]    
سفل (مفردات‌قرآن)[۲۵۱]    
سفن (مفردات‌قرآن)[۲۵۲]    ؛ فلک - به ضم فاء (مفردات‌قرآن)
سفه (مفردات‌قرآن)[۲۵۳]    ؛ سفیه (علوم دیگر)
سقر (مفردات‌قرآن)[۲۵۴]    ؛ سقر
سقط (مفردات‌قرآن)[۲۵۵]    ؛ سقوط
سقف (مفردات‌قرآن)[۲۵۶]    ؛ سقف
سقم (مفردات‌قرآن)[۲۵۷]    
سقی (مفردات‌قرآن)[۲۵۸]    ؛ استسقا
سکب (مفردات‌قرآن)[۲۵۹]    
سکت (مفردات‌قرآن)[۲۶۰]    ؛ سکوت (علوم دیگر)
سکر (مفردات‌قرآن)
سکن (مفردات‌قرآن)
سلب (مفردات‌قرآن)
سلح (مفردات‌قرآن)
سلخ (مفردات‌قرآن)
سلسبیل (مفردات‌قرآن)
سلسلة (مفردات‌قرآن)
سلط (مفردات‌قرآن)
سلطان (مفردات‌قرآن)
سلف (مفردات‌قرآن)
سلق (مفردات‌قرآن)
سلک (مفردات‌قرآن)
سلل (مفردات‌قرآن)
سلم (مفردات‌قرآن)
اسلام (مفردات‌قرآن)
سلیمان (مفردات‌قرآن)
سلوی (مفردات‌قرآن)
سمد (مفردات‌قرآن)
سمر (مفردات‌قرآن)
سامری (مفردات‌قرآن)
سمع (مفردات‌قرآن)
سمیع (مفردات‌قرآن)
سمک (مفردات‌قرآن)
سمم (مفردات‌قرآن)
سمن (مفردات‌قرآن)
اسم (مفردات‌قرآن)
سماء (مفردات‌قرآن)
سنبل (مفردات‌قرآن)
سند (مفردات‌قرآن)
سندس (مفردات‌قرآن)
سنم (مفردات‌قرآن)
سن (مفردات‌قرآن)
سنة - به ضم سین (مفردات‌قرآن)
مسنون (مفردات‌قرآن)
سنه - به فتح سین و نون (مفردات‌قرآن)
سنة - به فتح سین و نون (مفردات‌قرآن)
سنا (مفردات‌قرآن)
سهر (مفردات‌قرآن)
سهل (مفردات‌قرآن)
سهم (مفردات‌قرآن)
سهو (مفردات‌قرآن)[۲۶۱]    
سوء (مفردات‌قرآن)
سوح (مفردات‌قرآن)
سود (مفردات‌قرآن)
سور (مفردات‌قرآن)
سوط (مفردات‌قرآن)
ساعة (مفردات‌قرآن)
سواع (مفردات‌قرآن)
سوغ (مفردات‌قرآن)
سوف (مفردات‌قرآن)
سوق (مفردات‌قرآن)
سول (مفردات‌قرآن)
سوم (مفردات‌قرآن)
سوی (مفردات‌قرآن)
سائبه (مفردات‌قرآن)
سیح (مفردات‌قرآن)
سیر (مفردات‌قرآن)
سیل (مفردات‌قرآن)
سیناء (مفردات‌قرآن)


جعبه ابزار