• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین قاموس قرآن (جلد ۲)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.


در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد دوم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "جیم" تا پایان حرف "دال" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - ج
۲ - ح

۱ - ج

[ویرایش]

جأر (مفردات‌قرآن) [۱]    ؛ جأر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جبّ (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ جب
جبت (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ جبت (مقالات مرتبط)
جبر (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ جبر (مقالات مرتبط)
جبریل (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ جبرئیل (مقالات مرتبط)
جبل [۶]    ؛ جبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جبله (مفردات‌قرآن) [۷]    ؛ جبله (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جبن (مفردات‌قرآن) [۸]    
جبه (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ جبه (مقالات مرتبط)
جبی (مفردات‌قرآن) [۱۰]    
اجتباء (مفردات‌قرآن) [۱۱]    ؛ اجتبا (مقالات مرتبط)
جث (مفردات‌قرآن) [۱۲]    
جثم (مفردات‌قرآن) [۱۳]    ؛ جثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جثی (مفردات‌قرآن) [۱۴]    
جحد (مفردات‌قرآن) [۱۵]    ؛ جحد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جحیم (مفردات‌قرآن) [۱۶]    ؛ جحیم (مقالات مرتبط)
جدث (مفردات‌قرآن) [۱۷]    ؛ جدث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جد (مفردات‌قرآن) [۱۸]    
جدار (مفردات‌قرآن) [۱۹]    
جدل (مفردات‌قرآن) [۲۰]    ؛ جدل (مقالات مرتبط)
جذّ (مفردات‌قرآن) [۲۱]    ؛ جذّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جذع (مفردات‌قرآن) [۲۲]    
جذوة (مفردات‌قرآن) [۲۳]    
جرح - به ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۲۴]    ؛ جرح - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جراد (مفردات‌قرآن) [۲۵]    ؛ جراد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جر (مفردات‌قرآن) [۲۶]    
جرز (مفردات‌قرآن) [۲۷]    ؛ جرز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جرع (مفردات‌قرآن) [۲۸]    ؛ جرعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جرف - به ضم جیم و راء (مفردات‌قرآن) [۲۹]    ؛ جرف (به ضم جیم و راء)
جرم - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۳۰]    ؛ جرم - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جری - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۳۱]    ؛ جری - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جزء (مفردات‌قرآن) [۳۲]    ؛ جزء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جزع (مفردات‌قرآن) [۳۳]    ؛ جزع (مقالات مرتبط)
جزاء (مفردات‌قرآن) [۳۴]    ؛ جزاء (مقالات مرتبط)
جسد (مفردات‌قرآن) [۳۵]    ؛ جسد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جس (مفردات‌قرآن) [۳۶]    
جسم (مفردات‌قرآن) [۳۷]    ؛ جسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جعل (مفردات‌قرآن) [۳۸]    ؛ جعل (مقالات مرتبط)
جفاء - به ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۳۹]    
جفن (مفردات‌قرآن) [۴۰]    
جفو (مفردات‌قرآن) [۴۱]    ؛ جفا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جلب (مفردات‌قرآن) [۴۲]    ؛ جلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جالوت (مفردات‌قرآن) [۴۳]    ؛ جالوت (مقالات مرتبط)
جلد - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۴۴]    ؛ جلد - به فتح جیم (مقالات مرتبط)
جلد - به کسر جیم (مفردات‌قرآن) [۴۵]    ؛ جلد - به کسر جیم (مقالات مرتبط)
جلس (مفردات‌قرآن) [۴۶]    ؛ جلس (مقالات مرتبط)
جلال (مفردات‌قرآن) [۴۷]    ؛ جلال (مقالات مرتبط)
جلو (مفردات‌قرآن) [۴۸]    ؛ جلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جمح (مفردات‌قرآن) [۴۹]    ؛ جمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جمد (مفردات‌قرآن) [۵۰]    
جمع (مفردات‌قرآن) [۵۱]    ؛ جمع (مقالات مرتبط)
جمعه (مفردات‌قرآن) [۵۲]    ؛ جمعه (مقالات مرتبط)
جمل (مفردات‌قرآن) [۵۳]    ؛ جمل (مقالات مرتبط)؛ شتر (مقالات مرتبط)
جمله (مفردات‌قرآن) [۵۴]    
جمال (مفردات‌قرآن) [۵۵]    ؛ جمال (مقالات مرتبط)
جمّ (مفردات‌قرآن) [۵۶]    ؛ جم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنب (مفردات‌قرآن) [۵۷]    ؛ جنب (مقالات مرتبط)
جناح (مفردات‌قرآن) [۵۸]    ؛ جناح (مقالات مرتبط)
جند - به ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۵۹]    ؛ جند - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنف (مفردات‌قرآن) [۶۰]    
جن - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۶۱]    ؛ جن - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جن (مفردات‌قرآن) [۶۲]    
جان (مفردات‌قرآن) [۶۳]    ؛ جانّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنت (مفردات‌قرآن) [۶۴]    
جنی (مفردات‌قرآن) [۶۵]    ؛ جنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جهد - به فتح و ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۶۶]    ؛ جهاد (مقالات مرتبط)
جهر - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۶۷]    ؛ جهر (مقالات مرتبط)
جهاز (مفردات‌قرآن) [۶۸]    
جهل (مفردات‌قرآن) [۶۹]    ؛ جهل (مقالات مرتبط)
جهنم (مفردات‌قرآن) [۷۰]    ؛ جهنم (مقالات مرتبط)
جوب (مفردات‌قرآن) [۷۱]    ؛ جوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جود (مفردات‌قرآن) [۷۲]    ؛ جودی (مقالات مرتبط)
جار (مفردات‌قرآن) [۷۳]    ؛ جار
جوز (مفردات‌قرآن) [۷۴]    
جوس (مفردات‌قرآن) [۷۵]    
جوع (مفردات‌قرآن) [۷۶]    
جوف (مفردات‌قرآن) [۷۷]    ؛ جوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جوّ - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۷۸]    ؛ جوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جاء (مفردات‌قرآن) [۷۹]    
جیب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۸۰]    ؛ جیب - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جید (مفردات‌قرآن) [۸۱]    

۲ - ح

[ویرایش]

حبّ (مفردات‌قرآن) [۸۲]    ؛ حب (مقالات مرتبط)
حبه (مفردات‌قرآن) [۸۳]    ؛ حبّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حبر (مفردات‌قرآن) [۸۴]    
حبس (مفردات‌قرآن) [۸۵]    ؛ حبس (مقالات مرتبط)
حبط (مفردات‌قرآن) [۸۶]    ؛ حبط (مقالات مرتبط)
حبک (مفردات‌قرآن) [۸۷]    
حبل (مفردات‌قرآن) [۸۸]    
حتم (مفردات‌قرآن) [۸۹]    ؛ حتم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حتی (مفردات‌قرآن) [۹۰]    ؛ حتی
حثث (مفردات‌قرآن) [۹۱]    ؛ حثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حجب (مفردات‌قرآن) [۹۲]    
حج (مفردات‌قرآن) [۹۳]    ؛ حج (مقالات مرتبط)
حجت (مفردات‌قرآن) [۹۴]    ؛ حجت (مقالات مرتبط)
حجر (مفردات‌قرآن) [۹۵]    ؛ سنگ (مقالات مرتبط)
حجر - به فتح و کسر حاء (مفردات‌قرآن) [۹۶]    
حجز (مفردات‌قرآن) [۹۷]    ؛ حجز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حدب (مفردات‌قرآن) [۹۸]    ؛ حدب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حدث (مفردات‌قرآن) [۹۹]    ؛ حدث (مقالات مرتبط)
حد (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    
حدق (مفردات‌قرآن) [۱۰۱]    
حذر (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]    ؛ حذر (مقالات مرتبط)
حرب (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    ؛ حرب (مقالات مرتبط)؛ محاربه (مقالات مرتبط)
حرث (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ حرث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرج (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    ؛ حرج (مقالات مرتبط)
حرد (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    
حر (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ حرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حر - به فتح حاء (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    
حرور (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ حرور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حریر (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    ؛ حریر (مقالات مرتبط)
حرس (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ حرس (مقالات مرتبط)
حرص (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    ؛ حرص (مقالات مرتبط)
حرض (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ حرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرف (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    ؛ حرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرق (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    ؛ حرق (مقالات مرتبط)
حرک (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    ؛ حرک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرام (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    
حری (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    
حزب (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    ؛ حزب (قرآن)
حزن (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    
حسب (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    
حسب - به فتح حاء و سکون سین (مفردات‌قرآن) [۱۲۲]    
حسد (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    
حسر (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    
حسّ (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    
حسّ - به فتح حاء (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    
حسم (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    
حسن (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    
حسنه (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    
محسن (مفردات‌قرآن) [۱۳۰]    
اسماء حسنی‌ (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    ؛ اسماء حسنی (مقالات مرتبط)
حسان (مفردات‌قرآن) [۱۳۲]    
حشر (مفردات‌قرآن) [۱۳۳]    ؛ حشر
حصب (مفردات‌قرآن) [۱۳۴]    
حصحص (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    
حصد (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    ؛ حصید (مفردات‌قرآن)
حصید (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    ؛ حصد (مفردات‌قرآن)
حصر (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    
حصول (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    
حصن (مفردات‌قرآن) [۱۴۰]    ؛ حصن (مقالات مرتبط)
حصا (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    ؛ شمارش
حضر (مفردات‌قرآن) [۱۴۲]    ؛ حضر (مقالات مرتبط)
حض (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    
حطب (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    
حطط (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    
حطم (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    
حظ (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    ؛ قسم (نصیب)
حفد (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    
حفر (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    ؛ حفر (مقالات مرتبط)
حفظ (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    ؛ حفظ
حفف (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    
حفو (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    
حقب (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    
حق (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    ؛ حق (مقالات مرتبط)
حکم (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    
حکیم (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    ؛ حکیم
محکم (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    ؛ محکم (مقالات مرتبط)
حلف (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    
حلق (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    ، حلق
حلقوم (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    
حل (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    
حلم (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    
حلیم (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    
حلی (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    
حامیم (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    
حماء (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    
حمد (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    
محمود (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    
محمد (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    
حمار (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    
حمل (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    
تحمیل (مفردات‌قرآن) [۱۷۲]    
احتمال (مفردات‌قرآن) [۱۷۳]    
حمیم (مفردات‌قرآن) [۱۷۴]    
یحموم (مفردات‌قرآن) [۱۷۵]    
حمی (مفردات‌قرآن) [۱۷۶]    
حام (مفردات‌قرآن) [۱۷۷]    
حمیه (مفردات‌قرآن) [۱۷۸]    
حنث (مفردات‌قرآن) [۱۷۹]    
حنجر (مفردات‌قرآن) [۱۸۰]    
حنذ (مفردات‌قرآن) [۱۸۱]    
حنف (مفردات‌قرآن) [۱۸۲]    
حنک (مفردات‌قرآن) [۱۸۳]    
حنن (مفردات‌قرآن) [۱۸۴]    
حنین (مفردات‌قرآن) [۱۸۵]    
حوب (مفردات‌قرآن) [۱۸۶]    
حوت (مفردات‌قرآن) [۱۸۷]    
حاجه (مفردات‌قرآن) [۱۸۸]    
حوذ (مفردات‌قرآن) [۱۸۹]    
حور (مفردات‌قرآن) [۱۹۰]    
حواریون (مفردات‌قرآن) [۱۹۱]    
حوز (مفردات‌قرآن) [۱۹۲]    
حوش (مفردات‌قرآن) [۱۹۳]    
حوط (مفردات‌قرآن) [۱۹۴]    جعبه ابزار