• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین قاموس قرآن (جلد ۱)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.


در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد اول کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "الف" تا پایان حرف "ث" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - حرف الف

۱ - حرف الف

[ویرایش]

اب‌ (به تشدید باء) [۱]    ؛ اب
ابد (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ ابد
ابراهیم (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ ابراهیم
اباق (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ اباق
ابل (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ ابل
ابابیل (مفردات‌قرآن) [۶]     ابابیل
اب
اباء (مفردات‌قرآن) [۷]    
اتی (مفردات‌قرآن) [۸]    
اثاث (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ اثاث
اثر (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ اثر
اثل (مفردات‌قرآن)[۱۱]    ؛ اثل
اثم (مفردات‌قرآن)[۱۲]    ؛ اثم
اجاج (مفردات‌قرآن)[۱۳]    ؛ اجاج
اجر (مفردات‌قرآن)[۱۴]    ؛ اجر
اجل (به فتح جیم)[۱۵]    ؛ اجل
اجل (به سکون جیم)[۱۶]    ؛ اجل
احد (مفردات‌قرآن)[۱۷]    ؛ احد
اخذ (مفردات‌قرآن)[۱۸]    ؛ اخذ
آخذ (مفردات‌قرآن)[۱۹]    ؛ آخذ
آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)[۲۰]    ؛آخر
آخر - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)[۲۱]    ؛آخر
اخ (مفردات‌قرآن)[۲۲]    
اخت (مفردات‌قرآن)[۲۳]    
اد (مفردات‌قرآن)[۲۴]    
آدم (مفردات‌قرآن)[۲۵]    
اداء (مفردات‌قرآن)[۲۶]    
اذ (مفردات‌قرآن)[۲۷]    
اذا (مفردات‌قرآن)[۲۸]    
اذن-به ضم الف و ذال(مفردات‌قرآن)[۲۹]    
اذن-کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)[۳۰]    
اذان (مفردات‌قرآن)[۳۱]    
اذن کسر الف و فتح ذال (مفردات‌قرآن)[۳۲]    
اذی (مفردات‌قرآن)[۳۳]    
ارب (مفردات‌قرآن)[۳۴]    
ارض (مفردات‌قرآن)[۳۵]    
اریکه (مفردات‌قرآن)[۳۶]    
ارم (مفردات‌قرآن)[۳۷]    
افسانه ارم (مفردات‌قرآن)[۳۸]    
ازر (مفردات‌قرآن)[۳۹]    
آزر (مفردات‌قرآن)[۴۰]    
از (مفردات‌قرآن)[۴۱]    
ازف (مفردات‌قرآن)[۴۲]    
اسر (مفردات‌قرآن)[۴۳]    
اسرائیل (مفردات‌قرآن)[۴۴]    
اساس (مفردات‌قرآن)[۴۵]    
اسف (مفردات‌قرآن)[۴۶]    
اسماعیل (مفردات‌قرآن)[۴۷]    اسمعیل
اسن (مفردات‌قرآن)[۴۸]    
اسو (مفردات‌قرآن)[۴۹]    اسوه
اسی (مفردات‌قرآن)[۵۰]    
اشر (مفردات‌قرآن)[۵۱]    
اصر (مفردات‌قرآن)[۵۲]    
اصل (مفردات‌قرآن)[۵۳]    
اصیل (مفردات‌قرآن)[۵۴]    
اف (مفردات‌قرآن)[۵۵]    
افق (مفردات‌قرآن)[۵۶]    
افک (مفردات‌قرآن)[۵۷]    
افول (مفردات‌قرآن)[۵۸]    
اکل (مفردات‌قرآن)[۵۹]    
الا - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۶۰]    
الت (مفردات‌قرآن)[۶۱]    
الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)[۶۲]    
الف (مفردات‌قرآن)[]
الف - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)[۶۳]    
ال (مفردات‌قرآن)[۶۴]    
الا - به کسر الف و تشدید لام (مفردات‌قرآن)[۶۵]    
التی (مفردات‌قرآن)[۶۶]    
الم (مفردات‌قرآن)[۶۷]    
اله (مفردات‌قرآن)[۶۸]    
الله (مفردات‌قرآن)[۶۹]    
الو - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)[۷۰]    
ایلاء (مفردات‌قرآن)[۷۱]    
الی (مفردات‌قرآن)[۷۲]    
آلاء (مفردات‌قرآن)[۷۳]    
الیاس (مفردات‌قرآن)[۷۴]    
ال یاسین (مفردات‌قرآن)[۷۵]    
ام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۷۶]    
امت (مفردات‌قرآن)[۷۷]    
امد (مفردات‌قرآن)[۷۸]    
امر - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۷۹]    
امر - به کسر الف (مفردات قرآن)[۸۰]    
امس (مفردات‌قرآن)[۸۱]    
امل (مفردات‌قرآن)[۸۲]    
ام - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[۸۳]    
امه - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[۸۴]    
امی (مفردات‌قرآن)[۸۵]    
امام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۸۶]    
امام - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۸۷]    
اما - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۸۸]    
اما به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۸۹]    
امن (مفردات‌قرآن)[]
ایمان (مفردات‌قرآن)[۹۰]    
امه - به فتح الف و میم (مفردات‌قرآن)[۹۱]    
ان - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[]
ان - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[]
ان - به فتح و کسر الف (مفردات‌قرآن)[]
انما (مفردات‌قرآن)[]
انا (مفردات‌قرآن)[]
انثی - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[]
انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[]
انسان (مفردات‌قرآن)[]
انف (مفردات‌قرآن)[۹۲]    
انام (مفردات‌قرآن)[۹۳]    
انی - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۹۴]    
آناء (مفردات‌قرآن)[۹۵]    
اناء - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۹۶]    
انی - به کسر الف و سکون نون (مفردات‌قرآن)[۹۷]    
اهل (مفردات‌قرآن)[۹۸]    
او (مفردات‌قرآن)[۹۹]    
اوب (مفردات‌قرآن)[۱۰۰]    
اود (مفردات‌قرآن)[۱۰۱]    
اول (مفردات‌قرآن)[۱۰۲]    
آل (مفردات‌قرآن)[۱۰۳]    
اول - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)[۱۰۴]    
اولو (مفردات‌قرآن)[۱۰۵]    
اولاء (مفردات‌قرآن)[۱۰۶]    
اوه (مفردات‌قرآن)[۱۰۷]    
اوی - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)[۱۰۸]    
ای (مفردات‌قرآن)[۱۰۹]    
آیة (مفردات‌قرآن)[۱۱۰]    
ایوب (مفردات‌قرآن)[۱۱۱]    
اید (مفردات‌قرآن)[۱۱۲]    
ایک - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌قرآن)[۱۱۳]    
ایّم - به فتح الف و کسر یاء (مفردات‌قرآن)[۱۱۴]    
الآن (مفردات‌قرآن)[۱۱۵]    
ایّان (مفردات‌قرآن)[۱۱۶]    
این (مفردات‌قرآن)[۱۱۷]    
اینما (مفردات‌قرآن)[۱۱۸]    
ایّ - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۱۱۹]    
ایّا - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۱۲۰]    
باء (مفردات‌قرآن)[۱۲۱]    
بابل (مفردات‌قرآن)[۱۲۲]    
بئر (مفردات‌قرآن)[۱۲۳]    
بأس (مفردات‌قرآن)[۱۲۴]    
بئس (مفردات‌قرآن)[۱۲۵]    
بتک (مفردات‌قرآن)[۱۲۶]    
بتل (مفردات‌قرآن)[۱۲۷]    
بث (مفردات‌قرآن)[۱۲۸]    
بجس (مفردات‌قرآن)[۱۲۹]    
بحث (مفردات‌قرآن)[۱۳۰]    
بحر (مفردات‌قرآن)[۱۳۱]    
بخس (مفردات‌قرآن)[۱۳۲]    
بخع (مفردات‌قرآن)[۱۳۳]    
بخل (مفردات‌قرآن)[۱۳۴]    
بدء (مفردات‌قرآن)[۱۳۵]    
بدر (مفردات‌قرآن)[۱۳۶]    
بدع (مفردات‌قرآن)[۱۳۷]    
بدل (مفردات‌قرآن)[۱۳۸]    
بدن (مفردات‌قرآن)[۱۳۹]    
بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌قرآن)[۱۴۰]    
بدوّ - به ضم باء و دال (مفردات‌قرآن)[۱۴۱]    
بذر (مفردات‌قرآن)[۱۴۲]    
برء - به ضم باء (مفردات‌قرآن)[۱۴۳]    
بریة (مفردات‌قرآن)[۱۴۴]    
برج (مفردات‌قرآن)[۱۴۵]    
برح (مفردات‌قرآن)[۱۴۶]    
برد - به فتح باء (مفردات‌قرآن)[۱۴۷]    
برد - به فتح باء و راء (مفردات‌قرآن)[۱۴۸]    
برّ - به فتح و کسر باء (مفردات‌قرآن)[۱۴۹]    
بروز (مفردات‌قرآن)[۱۵۰]    
برزخ (مفردات‌قرآن)[۱۵۱]    
برص (مفردات‌قرآن)[۱۵۲]    
برق (مفردات‌قرآن)[۱۵۳]    
برکت (مفردات‌قرآن)[۱۵۴]    
برم (مفردات‌قرآن)[۱۵۵]    
برهان (مفردات‌قرآن)[۱۵۶]    
بزغ (مفردات‌قرآن)[۱۵۷]    
بسر (مفردات‌قرآن)[۱۵۸]    
بس (مفردات‌قرآن)[۱۵۹]    
بسط (مفردات‌قرآن)[]
بسق (مفردات‌قرآن)[]
بسل (مفردات‌قرآن)[]
بسم (مفردات‌قرآن)[]
بشر (مفردات‌قرآن)[]
بصر (مفردات‌قرآن)[]
بصل (مفردات‌قرآن)[]
بضع (مفردات‌قرآن)[]
بضاعت (مفردات‌قرآن)[]
بطؤ (مفردات‌قرآن)[]
بطر (مفردات‌قرآن)[۱۶۰]    
بطش (مفردات‌قرآن)[۱۶۱]    
بطل (مفردات‌قرآن)[۱۶۲]    
بطن (مفردات‌قرآن)[۱۶۳]    
بطانه (مفردات‌قرآن)[۱۶۴]    
بعث (مفردات‌قرآن)[۱۶۵]    
بعثر (مفردات‌قرآن)[۱۶۶]    
بعد - به ضم باء (مفردات‌قرآن)[۱۶۷]    
بعیر (مفردات‌قرآن)[۱۶۸]    
بعض (مفردات‌قرآن)[۱۶۹]    
بعوضه (مفردات‌قرآن)[۱۷۰]    
بعل (مفردات‌قرآن)[۱۷۱]    
بغت (مفردات‌قرآن)[۱۷۲]    
بغض (مفردات‌قرآن)[۱۷۳]    
بغل (مفردات‌قرآن)[۱۷۴]    
بغی (مفردات‌قرآن)[۱۷۵]    
بقر (مفردات‌قرآن)[۱۷۶]    
بقعه (مفردات‌قرآن)[۱۷۷]    
بقل (مفردات‌قرآن)[۱۷۸]    
بقاء (مفردات‌قرآن)[۱۷۹]    
بکر (مفردات‌قرآن)[۱۸۰]    
بکه (مفردات‌قرآن)[]
بکم (مفردات‌قرآن)[]
بکی (مفردات‌قرآن)[]
بل (مفردات‌قرآن)[]
بلد (مفردات‌قرآن)[]
بلس (مفردات‌قرآن)[]
ابلیس (مفردات‌قرآن)[]
بلع (مفردات‌قرآن)[]
بلغ (مفردات‌قرآن)[]
بلی (مفردات‌قرآن)[]
بلی (مفردات‌قرآن)[]
بنن (مفردات‌قرآن)[]
بنی (مفردات‌قرآن)[]
ابن (مفردات‌قرآن)[]
بنت (مفردات‌قرآن)[]
بهت (مفردات‌قرآن)[]
بهج (مفردات‌قرآن)[]
بهل (مفردات‌قرآن)[]
بهم (مفردات‌قرآن)[]
بوء (مفردات‌قرآن)[]
باب (مفردات‌قرآن)[]
بور (مفردات‌قرآن)[]
بال (مفردات‌قرآن)[]
بیت (مفردات‌قرآن)[]
بید (مفردات‌قرآن)[]
بیض (مفردات‌قرآن)[]
بیع (مفردات‌قرآن)[]
بیع (مفردات‌قرآن)[]
بین (مفردات‌قرآن)[]
بان (مفردات‌قرآن)[]
تاء (مفردات‌قرآن)[]
تابوت (مفردات‌قرآن)[]
تبب (مفردات‌قرآن)[]
تبر (مفردات‌قرآن)[]
تبع (مفردات‌قرآن)[]
تبع (مفردات‌قرآن)[]
تجارت (مفردات‌قرآن)[]
تحت (مفردات‌قرآن)[]
تراب (مفردات‌قرآن)[]
ترف (مفردات‌قرآن)[]
ترک (مفردات‌قرآن)[]
تسع (مفردات‌قرآن)[]
تعس (مفردات‌قرآن)[]
تفث (مفردات‌قرآن)[]
تقن (مفردات‌قرآن)[]
تلک (مفردات‌قرآن)[]
تل (مفردات‌قرآن)[]
تلی (مفردات‌قرآن)[]
تمام (مفردات‌قرآن)[]
تنور (مفردات‌قرآن)[]
توب (مفردات‌قرآن)[]
تاره (مفردات‌قرآن)[]
تورات (مفردات‌قرآن)[]
تین (مفردات‌قرآن)[]
تیه (مفردات‌قرآن)[]
ثاء (مفردات‌قرآن)[]
ثبوت (مفردات‌قرآن)[]
ثبور (مفردات‌قرآن)[]
ثبط (مفردات‌قرآن)[]
ثبة (مفردات‌قرآن)[]
ثج (مفردات‌قرآن)[]
ثخن (مفردات‌قرآن)[]
ثرب (مفردات‌قرآن)[]
ثری (مفردات‌قرآن)[]
ثعبان (مفردات‌قرآن)[]
ثقب (مفردات‌قرآن)[]
ثقف (مفردات‌قرآن)[]
ثقل (مفردات‌قرآن)[]
ثقل (مفردات‌قرآن)[]
ثلاث (مفردات‌قرآن)[]
ثل (مفردات‌قرآن)[]
ثمد (مفردات‌قرآن)[]
ثمر (مفردات‌قرآن)[]
ثم (مفردات‌قرآن)[]
ثم (مفردات‌قرآن)[]
ثمن (مفردات‌قرآن)[]
ثمن (مفردات‌قرآن)[]
ثنی (مفردات‌قرآن)[]
ثوب (مفردات‌قرآن)[]
ثور (مفردات‌قرآن)[]
ثوی (مفردات‌قرآن)[]
ثیب (مفردات‌قرآن)[]


جعبه ابزار