• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: علق (مفردات‌قرآن).

علقه به خون بسته گفته می‌شود.


۱ - علقه در فقه و قرآن

[ویرایش]

در قرآن کریم علقه از مراحل تکوّن آدمی پس از مرحله انعقاد نطفه برشمرده شده است. از احکام مرتبط با آن در بابهای طهارت و دیات سخن گفته‌اند.

۲ - نجاست و علقه

[ویرایش]

آیا علقه‌ای که از منی به علقه بودن استحاله یافته، نجس است یا پاک؟ اختلاف است. بر نجاست آن ادعای اجماع شده است؛ لیکن جمعی در نجاست آن اشکال کرده‌اند؛
[۶] مجمع الفائدة، ج۱، ص ۳۱۵.
[۷] معالم الدین قسم الفقه، ج۲، ص ۴۸۰.
بلکه برخی قائل به طهارت آن شده‌اند.
[۱۰] مصباح الهدی، ج۱، ص ۳۶۱.


۳ - نفاس و علقه

[ویرایش]

آیا خونی که زن پس از اسقاط علقه می‌بیند نفاس به شمار می‌رود یا نه؟ اختلاف است.
[۱۲] مجمع الفائدة، ج۱، ص ۱۶۹.


۴ - اسقاط علقه

[ویرایش]

درحرمت سقط جنین تفاوتی بین مراحل تکوّن آن نیست؛ از این رو، سقط علقه نیز حرام است.

۵ - دیه علقه

[ویرایش]

اگر علقه بر اثر آسیب سقط شود، به قول مشهور چهل دینار به عنوان دیه بر عهده آسیب زننده حتی اگر خود زن باشد ثابت می‌شود.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حج/سوره۲۲، آیه۵.    
۲. الخلاف، ج۱، ص ۴۹۰--۴۹۱.    
۳. المعتبر، ج۱، ص ۴۲۲.    
۴. تذکرة الفقهاء، ج۱، ص ۵۷.    
۵. ذکری الشیعة، ج۱، ص ۱۱۲.    
۶. مجمع الفائدة، ج۱، ص ۳۱۵.
۷. معالم الدین قسم الفقه، ج۲، ص ۴۸۰.
۸. مستمسک العروة، ج۱، ص ۳۵۲.    
۹. الحدائق الناضرة، ج۵، ص ۵۱ - ۵۲.    
۱۰. مصباح الهدی، ج۱، ص ۳۶۱.
۱۱. المعتبر، ج۱، ص ۲۵۲.    
۱۲. مجمع الفائدة، ج۱، ص ۱۶۹.
۱۳. ریاض المسائل، ج۲، ص ۱۲۷--۱۲۸.    
۱۴. مستند الشیعة، ج۳، ص ۴۶.    
۱۵. جواهر الکلام، ج۳، ص ۳۷۲.    
۱۶. مختلف الشیعة، ج۹، ص ۴۱۸.    
۱۷. جواهر الکلام، ج۴۳، ص ۳۶۷.    


۷ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۵۳، برگرفته از مقاله«علقه».    جعبه ابزار