• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رده:واژه شناسی واژگان اعتقادی قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ف

  • فلح (مفردات‌قرآن)

  • فوز (مفردات‌قرآن)

  • و

  • وحی (مفردات‌قرآن)

  • جعبه ابزار