• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بصیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: بصر (مقالات مرتبط).

بصیربه معنای بینا می باشد و در قرآن بارها این صفت به خدا نسبت داده شده است.


۱ - بصیر در قرآن

[ویرایش]

از صفات ثبوتی مشهور خداوند است .اين صفت ۴۲ بار در قرآن ذكر شده است.

۲ - مراد از بصیر بودن خدا

[ویرایش]

بینایی خداوند به واسطه اندام بینایی نیست؛ بلکه به صفت علم الهی است. بنابراین، بصیر یعنی دانا به آنچه دیدنی است.
[۴۴] تلخیص المحصّل، ص۲۸۷-۲۸۸.
خداوند نه تنها دیدنی‌های آشکار را می‌بیند، بلکه دیدنی‌های پنهان نیز از بینایی او بیرون نیستند.
[۴۵] علم الیقین، ج۱، ص۱۲۰.


۳ - تاثیر بصیر بودن خدا بر بنده

[ویرایش]

این صفت خداوند، تأثیری ژرف بر بندگان دارد. اگر بنده‌ای بداند که خداوند در همه حال او را می‌بیند، در برابر گناهان و زشتی‌ها خویشتنداری می‌کند و می‌کوشد تا ظاهر و باطن خویش را از آنچه در دیده الهی ناخوش است، بپیراید.

۴ - بنده بصیر

[ویرایش]

بنده‌ای را نیز که به این مقام می‌رسد، «بصیر» می‌نامند. از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل است که خدا را چونان بندگی کنید که گویی او را می‌بینید و اگر شما او را نمی‌بینید، او شما را می‌بیند
[۴۷] علم الیقین، ج۱، ص۱۲۰.


۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۹۶.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۱۰.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۶۵.    
۶. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵.    
۷. آل‌عمران/سوره۳، آیه۲۰.    
۸. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵۶.    
۹. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۶۳.    
۱۰. نساء/سوره۴، آیه۵۸.    
۱۱. نساء/سوره۴، آیه۱۳۴.    
۱۲. مائده/سوره۵، آیه۷۰.    
۱۳. مائده/سوره۵، آیه۷۱.    
۱۴. انفال/سوره۸، آیه۳۹.    
۱۵. انفال/سوره۸، آیه۷۲.    
۱۶. هود/سوره۱۱، آیه۱۱۲.    
۱۷. اسراء/سوره۱۷، آیه۱.    
۱۸. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۷.    
۱۹. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۰.    
۲۰. اسراء/سوره۱۷، آیه۹۶.    
۲۱. طه/سوره۲۰، آیه۱۱.    
۲۲. طه/سوره۲۰، آیه۲۵.    
۲۳. طه/سوره۲۰، آیه۳۵.    
۲۴. حج/سوره۲۲، آیه۶۱.    
۲۵. حج/سوره۲۲، آیه۷۵.    
۲۶. فرقان/سوره۲۵، آیه۲۰.    
۲۷. احزاب/سوره۳۳، آیه۹.    
۲۸. سبأ/سوره۳۴، آیه۱۱.    
۲۹. فاطر/سوره۳۵، آیه۳۱.    
۳۰. فاطر/سوره۳۵، آیه۴۵.    
۳۱. غافر/سوره۴۰، آیه۲۰.    
۳۲. غافر/سوره۴۰، آیه۴۴.    
۳۳. غافر/سوره۴۰، آیه۵۶.    
۳۴. فصلت/سوره۴۱، آیه۴۰.    
۳۵. شوری/سوره۴۲، آیه۲۷.    
۳۶. فتح/سوره۴۸، آیه۲۴.    
۳۷. حجرات/سوره۴۹، آیه۱۸.    
۳۸. حدید/سوره۵۷، آیه۴.    
۳۹. مجادله/سوره۵۸، آیه۱.    
۴۰. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۳.    
۴۱. تغابن/سوره۶۴، آیه۲.    
۴۲. ملک/سوره۶۷، آیه۱۹.    
۴۳. مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۶۲.    
۴۴. تلخیص المحصّل، ص۲۸۷-۲۸۸.
۴۵. علم الیقین، ج۱، ص۱۲۰.
۴۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشّیعة، ج۴، ص۶۷۸.    
۴۷. علم الیقین، ج۱، ص۱۲۰.


۶ - منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان،فرهنگ شیعه، ص۱۵۹.    


جعبه ابزار