• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بدن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: بدن (ابهام‌زدایی).
مقالات مرتبط: بدن (مقالات مرتبط).

بدن به معنای اندام و تن انسان یا حیوان می باشد که در باب هاى طهارت، صلاة، حج، تجارت، نکاح، صید و ذباحه و حدود از آن سخن رفته است.


۱ - وضعیت اعضای بدن در زمان تخلّی

[ویرایش]

۱)مستحب است هنگام تخلی، تمام بدن از دید ناظر محترم، مخفى باشد.
۲)رو و پشت به قبله قرار دادن مقادیم بدن (سینه، شکم و ران ها) هنگام تخلّى حرام است.

۲ - دست کشیدن بر بدن در غسل

[ویرایش]

هنگام غسل- اعم از ترتیبی و ارتماسی- باید آب به تمام بدن برسد و کشیدن دست بر بدن در غسل، مستحب است.

۳ - مسّ اسامی متبرکه بدون طهارت

[ویرایش]

به قول مشهور مس خطّ قرآن، اسماء خداوند، پیامبر ان و ائمه‌ی معصومین علیهم السّلام؛ یعنى رساندن جایى از بدن به آنها براى کسى که طهارت (وضو یا غسل) ندارد، حرام است.

۴ - نجاست بدن میّت

[ویرایش]

بدن میت، پس از مرگ و سرد شدن، نجس مى‌باشد و نجاست آن قبل از سرد شدن، محلّ خلاف است. اکثر فقها قائل به طهارت آن هستند. البتّه پس از اتمام غسل میت، پاک مى‌گردد.

۵ - مسّ بدن میت، بعد از سرد شدن

[ویرایش]

مسّ بدن مرده‌ی آدمى، پس از سرد شدن، موجب غسل مس میت مى‌گردد.

۶ - بدن میّت و نجاست عارضی

[ویرایش]

در اینکه پاک بودن تمامى بدن میّت از نجاستى که عارض آن شده پیش از غسل میّت، واجب است، یا پاک بودن هر عضو قبل از غسل همان عضو، واجب است و یا پاک شدن آن همراه غسل میّت، کافى است، محلّ بحث مى‌باشد.

۷ - میزان پوشش ازار برای بدن میّت

[ویرایش]

سرتاسرى (ازار) در کفن باید تمام بدن میّت را بپوشاند.

۸ - نجاست بدن کافر

[ویرایش]

تمام بدن کفّار غیر اهل کتاب و نیز بنابر قول مشهور، کفّار اهل کتاب، حتّى مو و ناخن آنها نجس است.

۹ - استقبال بدن به سوی قبله در نماز

[ویرایش]

واجب است در نماز، جلوى بدن به سمت قبله باشد.

۱۰ - پوشش بدن زن در نماز و غیر نماز

[ویرایش]

بر زن واجب است در نماز، تمام بدن خود را- جز وجه و کفّین و قدمین، با اختلافى که در مورد باطن قدمین (کف پا) وجود دارد- بپوشاند. در غیر نماز نیز- جز براى همسر و دیگر محارم- حکم چنین است.

۱۱ - آرامش بدن در نماز

[ویرایش]

آرامش بدن در اذکار و افعال واجب نماز، واجب است و در اذکار مستحب آن، اختلاف مى‌باشد.
[۱۴] العروة الوثقى، ج۱، ص ۶۴۱- ۶۴۲


۱۲ - تکیه گاه سنگینی بدن در نماز

[ویرایش]

مستحب است در حال قیام، سنگینى بدن روى هر دو پا باشد.
[۱۵] توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص ۵۶۵ م ۹۷۷


۱۳ - منظور از استطاعت بدنی در حج

[ویرایش]

استطاعت بدنی به معناى توانایى داشتن و سلامت جسمانى از انواع استطاعت است.
[۱۶] العروة الوثقى، ج۲، ص ۴۵۲


۱۴ - استعمال نوره قبل از احرام

[ویرایش]

نظافت بدن به استعمال نوره و مانند آن پیش از احرام، مستحب است.

۱۵ - ریختن آب زمزم بر بدن قبل از سعی

[ویرایش]

مستحب است حاجی پیش از سعی، از آب زمزم بنوشد و مقدارى نیز بر بدنش بریزد.

۱۶ - معامله بدن انسان

[ویرایش]

بدن انسان، مال محسوب نمى‌شود؛ ازاین‌رو خرید و فروش آن جایز نیست.

۱۷ - نگاه به بدن همسر

[ویرایش]

زن و شوهر مى‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

۱۸ - نگاه به بدن هم جنس

[ویرایش]

انسان مى‌تواند بدون قصد لذّت بجز عورت به بدن محارم ‌خود نگاه کند چنان‌که این حکم درباره‌ی نگاه هر یک از مرد و زن به همجنس خود، جارى است.

۱۹ - استقبال بدن حیوان در ذبح

[ویرایش]

رو به قبله بودن قسمت جلوى بدن حیوان، هنگام ذبح یا نحر، واجب است.

۲۰ - بدن حیوان حلا ل گوشت ذبح شده

[ویرایش]

حیوان حلال گوشت ى که به‌طور صحیح، ذبح یا نحر شده گوشتش حلال و بدنش پاک است؛
[۲۱] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۴۹۹، م ۲۵۸۳.


۲۱ - بدن حیوان حرام گوشت ذبح شده

[ویرایش]

اگر حیوان حرام گوشت ى- بجز سگ و خوک- ذبح شرعى شود، گوشتش حرام، لیکن به قول مشهور، بدنش پاک است.

۲۲ - توزیع حدّ زنا بر بدن زناکار

[ویرایش]

حد تازیانه- بجز سر، صورت و عورت- بر تمام بدن مردزنا کار، توزیع مى‌شود و بر یک عضو، متمرکز نمى‌شود.

۲۳ - تقسیم واجبات در لسان فقها

[ویرایش]

در کلمات فقها از واجباتى که متعلّق آنها بدن انسان است، مانند نماز، به واجبات بدنی، در مقابل واجبات مالی، تعبیر شده است.


۲۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲، ص ۶ - ۷.    
۲. جواهر الکلام، ج۳، ص ۱۰۷.    
۳. جواهر الکلام، ج۲، ص ۳۱۴.    
۴. مستمسک العروة، ج۳، ص ۴۳- ۴۵.    
۵. مستمسک العروة، ج۱، ص ۳۳۶.    
۶. جواهر الکلام، ج۵، ص ۳۱۱.    
۷. العروة الوثقی، ج۲، ص ۳.    
۸. التنقیح (الطهارة)، ج۸، ص ۲۳۱.    
۹. العروة الوثقی ج۲، ص ۶۳.    
۱۰. مستند الشیعة، ج۱، ص ۱۹۷.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۶، ص ۴۱- ۴۲.    
۱۲. العروة الوثقی، ج۲، ص ۱۰۱.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۸، ص ۱۶۲- ۱۷۱.    
۱۴. العروة الوثقى، ج۱، ص ۶۴۱- ۶۴۲
۱۵. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص ۵۶۵ م ۹۷۷
۱۶. العروة الوثقى، ج۲، ص ۴۵۲
۱۷. جواهر الکلام، ج۱۸، ص ۱۷۵.    
۱۸. جواهر الکلام، ج۱۹، ص ۴۱۱.    
۱۹. جواهر الکلام، ج۲۹، ص ۷۱.    
۲۰. مستمسک العروة، ج۵، ص ۲۲۵- ۲۲۶.    
۲۱. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۴۹۹، م ۲۵۸۳.
۲۲. جواهر الکلام، ج۳۶، ص ۱۹۹- ۲۰۱.    
۲۳. جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۳۶۱.    
۲۴. الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص ۴۳۵.    


۲۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۸۰‌ - ۸۲.    


رده‌های این صفحه : حج | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار