• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : بالفعل‌

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... بالفعل‌


    سایر عناوین مشابه :
  • عقل بالفعل
  • رده:حروف مشبهة بالفعل
  • اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه
  • امکان بالفعل
  • قیاس بالفعل
  • مغالطه اخذ مابالفعل مکان مابالقوه
جعبه ابزار