• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اضافه (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اضافه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اضافه (منطق)، متضایفان دو امر وجودی هستند که تعقل هر یک از آنها بدون تعقل دیگری امکان پذیر نیست
اضافه (فلسفه)، اصطلاحی‌ منطقی‌ - فلسفی‌، از مقولات‌ دهگانه ارسطویی‌ و از اعراض‌ نسبی‌
اضافه (ادبیات عرب)، اصطلاحی در ادبیات عرب به معنای نسبت‌ دادن‌ یک‌ اسم‌ به‌ اسمی‌ دیگر
اضافه (ادبیات فارسی)، اصطلاحى‌ در دستور زبان‌ به معنای نسبت‌ دادن‌ اسمی‌ به‌ اسم‌ دیگر


رده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار