• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : ارتکاب

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... ارتکاب


    سایر عناوین مشابه :
  • اضطرار به ارتکاب
  • انصراف ارادی از ارتکاب جرم
  • انگیزه ارتکاب جرم
جعبه ابزار