احمد بن محمد کاتب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمد کاتب ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعباس احمد بن محمد احول کاتب بغدادی، از نویسندگان بزرگ و از اساتید امور خراج و مالیات در قرن سوم هجری قمری
ابوالعباس ابن‌ثوابه احمد بن محمد کاتب، از خاندان آل ثوابه، ادیب، شاعر و از دبیران دولت عباسیان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار