• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه نهی ربا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه نهى کننده از ربا را آیه ربا گویند.


۱ - منظور از آیه ربا

[ویرایش]

به آیه ۲۷۸ سوره بقره " آیه ربا " مى گویند: "یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان کنتم مؤمنین ؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، اگر به واقع مؤمنید، از خداوند پروا کنید و بازمانده ربا را رها کنید.

۲ - معنای ربا

[ویرایش]

"ربا" در لغت به معناى زیادى است و در شرع به زیادى بر اصل سرمایه مى گویند.

۳ - انواع ربا

[ویرایش]

"ربا" دو گونه است ربای در قرض و ربای در بیع.

۳.۱ - معنای ربای در قرض


رباى در قرض، مبادله کالا است براى مدت معینى با زیادى از همان کالا.

۳.۲ - معنای ربای در بیع


بیع ربوی، معامله یک جنس قابل وزن و یا کیل است با همان جنس با شرط اضافه مقدارى بیش تر.

۴ - تفسیر آیه ربا

[ویرایش]

قرآن کریم در آیه مورد بحث، رباخواری را با روح ایمان سازگار ندانسته، و آن را به منزله اعلان جنگ با خدا و رسولش دانسته و به شدت با این پدیده شوم برخورد نموده است .

۵ - آیات دیگر نهی ربا

[ویرایش]

در قرآن کریم چندین مرتبه از ربا نهی و تقبیح شده است از جمله در آیات ۲۷۵ و ۲۷۶ و ۲۷۸ سوره بقره، ۱۳ سوره آل‌عمران،۳۹ سوره روم،۱۶۱ سوره نساء.

۶ - حکم ربا

[ویرایش]

فقهای همه مذاهب اسلامی حرمت ربا را قطعى مى دانند.

۷ - مستندات مقاله

[ویرایش]

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۲، ص۳۷۴.    
منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ص۴۲۲.
مغنیه، محمد جواد، التفسیرالکاشف، ج۱، ص۴۳۲-۴۳۵.

۸ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۷۴.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۷۶.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۷۸.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳.    
۶. روم/سوره۳۰، آیه۳۹.    
۷. نساء/سوره۴،آیه۱۶۱.    


۹ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار