• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات منسوخ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات منسوخ به آیات نسخ شده با آیات دیگر یا احادیث متواتر اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

"آیات منسوخ" در اصطلاح به آیاتی گفته می‌شود که با آیه دیگر یا احادیث متواتر نسخ شده و حکم شرعی آن از اعتبار افتاده باشد.

۲ - تعداد آیات منسوخ

[ویرایش]

برخی دانشمندان تعداد آیات منسوخ را بسیار می‌دانند؛ ولی جمعی دیگر گستره نسخ و بالطبع تعداد آیات منسوخ را اندک دانسته‌اند.

۳ - چند نمونه از آیات منسوخ

[ویرایش]

بعضی از دانشمندان علوم قرآن تنها نه مورد از آیات قرآن را آیات منسوخ دانسته‌اند که همراه آیات ناسخ آن‌ها به این شرح است:
۱. آیه ۱۲ سوره مجادله با آیه ۱۳ سوره مجادله ؛
۲. آیه ۶۵ سوره انفال با آیه ۶۶ سوره انفال؛
۳. آیه ۲۴۰ سوره بقره با آیه ۲۳۴ سوره بقره؛
۴. آیات ۱۵ - ۱۶ سوره نساء با آیه ۲ سوره نور ؛
۵. آیه ۷۲ سوره انفال با آیه ۶ سوره احزاب ؛
۶. آیات صفح با آیه ۳۹ سوره حج ؛
۷. آیات معاهده با آیه نخست سوره توبه ؛
۸ و ۹. آیات ۳۹ - ۴۰ سوره حج و آیه ۹۱ سوره نساء و… با آیه ۳۶ سوره توبه.

۴ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

آیات ناسخ .

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۲.    
۲. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۳.    
۳. انفال/سوره۸، آیه۶۵.    
۴. انفال/سوره۸، آیه۶۶.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۴۰.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۳۴.    
۷. نساء/سوره۴، آیه۱۵ ۱۶.    
۸. نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۹. انفال/سوره۸، آیه۷۲.    
۱۰. احزاب/سوره۳۳، آیه۶.    
۱۱. حج/سوره۲۲، آیه۳۹.    
۱۲. حج/سوره۲۲، آیه۳۹ ۴۰.    
۱۳. نساء/سوره۴، آیه۹۱.    
۱۴. توبه/سوره۹، آیه۳۶.    
۱۵. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۸-۳۱.    
۱۶. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۹۸.    
۱۷. زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۵۶-۲۶۹.    
۱۸. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۷۱.    


۶ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات منسوخ».    


جعبه ابزار