• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات عرش و کرسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات عرش و کرسی به آیات دارای واژه‌های «عرش» و «کرسی» اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

"عرش" در لغت به معنای "تخت" است و به همین معنا چهار بار در قرآن (در آیات ۱۰۰ سوره یوسف و ۲۳، ۳۸ و ۴۲ سوره نمل ) آمده است.
"کرسی" نیز به معنای تخت و سریر است. این واژه به همین معنا در آیه ۳۴ سوره ص به کار رفته که اشاره به تخت سلیمان است. اما واژه "عرش" ۲۱ بار و "کرسی" یک بار در قرآن به خداوند سبحان نسبت داده شده است که مجموع این آیات را "آیات عرش و کرسی" می‌نامند.

۲ - چند نمونه از آیات عرش و کرسی

[ویرایش]

برخی از این آیات چنین است:
۱. آیه ۱۷ سوره الحاقه : (... ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیة)؛ "و عرش پروردگارت را آن روز هشت [۷]     بر سر خود بر می‌دارند"؛
۲. آیه ۵ سوره طه : (الرحمن علی العرش استوی)؛ "خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است"؛
۳. آیه ۲ سوره رعد : (... ثم استوی علی العرش...) ؛ " آنگاه بر عرش استیلا یافت"؛
۴. آیه ۲۵۴ سوره بقره : (... وسع کرسیه السماوات والارض...) ؛ " کرسی او آسمانها و زمین را در بر گرفته "؛
و نیز آیات: ۵۴ سوره اعراف ، ۱۲۹ سوره توبه ، ۱۰۰ سوره یوسف ، ۴۲ سوره اسراء ، ۸۶ و ۱۱۶ سوره مؤمنون ، ۵۹ سوره فرقان ، ۲۶ سوره نمل ، ۴ سوره سجده ، ۷۵ سوره زمر ، ۷ و ۱۵ سوره مؤمن ، ۸۲ سوره زخرف ، ۴ سوره حدید ، ۲۰ سوره تکویر ، ۱۵ سوره بروج و ۷ سوره هود .

۳ - اعتقادات برخی ظاهر گرایان

[ویرایش]

گروهی از ظاهرگرایان از جمله کرامیه ، مجسمه و حنابله ، عرش و کرسی را جسمانی شمرده، عقیده دارند خداوند مستقر بر عرش و مماس با آن‌ها است و گاهی از عرش بر آسمان فرود می‌آید؛ ولی شیعه و معتزله معتقدند عرش و کرسی دارای معنای مجازی و کنایی‌اند و در آیاتی که عرش و کرسی به خدا نسبت داده شده، به معنای علم و عظمت و احاطه قدرت و سلطه و سلطنت خداوند سبحان است؛ زیرا این آیات با توجه به آیات محکم همچون (لا تدرکه الابصار)، (لیس کمثله شیء) و… هرگز بر جسمانی بودن خداوند سبحان دلالت ندارند.
[۳۲] مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، ج۲، ص۲۷۶-۲۷۹.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۱۰۰.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۲۳.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۳۸.    
۴. نمل/سوره۲۷، آیه۴۲.    
۵. ص/سوره۳۸، آیه۳۴.    
۶. حاقه/سوره۶۹، آیه۱۷.    
۷. طه/سوره۲۰، آیه۵.    
۸. رعد/سوره۱۳، آیه۲.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۲۵۴.    
۱۰. اعراف/سوره۷، آیه۵۴.    
۱۱. توبه/سوره۹، آیه۱۲۹.    
۱۲. یوسف/سوره۱۲، آیه۱۰۰.    
۱۳. اسراء/سوره۱۷، آیه۴۲.    
۱۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۸۶.    
۱۵. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱۶.    
۱۶. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۹.    
۱۷. نمل/سوره۲۷، آیه۲۶.    
۱۸. سجده/سوره۳۲، آیه۴.    
۱۹. زمر/سوره۳۹، آیه۷۵.    
۲۰. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۷.    
۲۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۵.    
۲۲. زخرف/سوره۴۳، آیه۸۲.    
۲۳. حدید/سوره۵۷، آیه۴.    
۲۴. تکویر/سوره۸۱، آیه۲۰.    
۲۵. بروج/سوره۸۵، آیه۱۵.    
۲۶. هود/سوره۱۱، آیه۷.    
۲۷. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۲۲.    
۲۸. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۸۱-۸۲.    
۲۹. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۴-۱۷.    
۳۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۲۸.    
۳۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۲۹.    
۳۲. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، ج۲، ص۲۷۶-۲۷۹.
۳۳. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۸، ص۸۴-۹۰.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات عرش و کرسی».    


جعبه ابزار